Готови са предварителните оценки по мярка 9 » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Готови са предварителните оценки по мярка 9

Акценти

  • При изготвянето на предварителната оценка са спазени утвърдените насоки за кандидатстване

Всички кандидати могат да проверят своите резултати

Вече приключи и последният етап от предварителното класиране по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“. Участниците по нея подаваха проектни предложения през „ИСУН 2020“. Обявената процедура чрез подбор беше с № BG06RDNP001-9.001. Обработени са всички подадени, от кандидатите, възражения. Всеки, който е подал възражение може да провери заявените и присъдените точки.

При изготвянето на предварителната оценка са спазени утвърдените насоки за кандидатстване.

Съгласно чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП е сформирана комисия за разглеждане на възраженията.

Проектните предложения оценени с не по-малко от 20 точки по критериите за подбор, представляващи 130 % от бюджета, определен със Заповед № РД 09-565 от 15.06.2018 г. и Заповед № РД09-779 от 20.08.2018 г., увеличен със заявената субсидия на проектните предложения, получили еднакъв брой точки ще бъдат разпределени за извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.

Списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители са качени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“:

Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

  • предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу резулатите от страна на бенефициентите;
  • следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Тя  приключва с оценителен доклад, който също може да бъде обжалван пред Управляващия орган;
  • техническа и финансова оценка;
  • издаване на оценителен доклад.
 

Сродни публикации