Преведени са още над 14 млн. лева по Мярка 10 "Агроекология и климат" » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Преведени са още над 14 млн. лева по Мярка 10 „Агроекология и климат“

Държавен фонд „Земеделие“ изплати още 14 178 845 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Подпомагане получиха 727 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2016 този път са за кандидати с поет ангажимент по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1). Плащане получиха и бенефициенти, които заедно с посоченото направление са заявили също направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” и/или направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)”.
Заедно с изплатените до момента субсидии по различните направления от мярка 10 общата сума за агроекология и климат от Кампания 2016 достигна 30 908 996 лева. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят с чл. 14 от Наредба 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ земеделските стопани трябва да представят документ за преминато обучение или да докажат опит до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане. В случай, че земеделските стопани не изпълнят това изискване, ДФЗ прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ.

Повече информация за необходимото обучение можете да намерите ТУК.

 

Сродни публикации