Правителството прие Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 - 2030 г. » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Правителството прие Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 – 2030 г.

Акценти

  • При управлението на животинските торове се предвижда прилагането на най-добри практики с цел ускоряване намаляването на емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения

Министерският съвет прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 – 2030 г.

Програмата е разработена въз основа на сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух.

С приемането и прилагането на програмата се цели постигане на определените за страната намаления на емисиите на:

  • – серен диоксид;
  • – азотни оксиди;
  • – неметанови летливи органични съединения;
  • – амоняк и фини прахови частици.

В програмата са предвидени мерки в секторите, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух, като селско стопанство, автомобилен транспорт и битово отопление.

Мерките в сектор енергетиката и промишленост произтичат от задължения по европейското законодателство.

Основните мерки, насочени към сектори транспорт и битово отопление, са:

  • – повторно свързване към газоразпределителната мрежа;
  • – повторно свързване към централно отопление;
  • – създаване на нови връзки към централно отопление.

Също така се предвижда прилагане на изисквания за качество на горивата; създаване на нови връзки към газоразпределителната мрежа; въвеждане от общините на „Зони с ниски емисии“ за транспорта и модернизиране на автопарка чрез позволяване на внос само на автомобили с по-ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, което е разгледано като потенциална мярка.

Тези мерки се очаква да допринесат за намаляването на емисиите на неметанови летливи органични съединения, серен диоксид и азотни оксиди.

Мерките, насочени към сектор селско стопанство, засягат употребата на азотни торове чрез гарантиране спазването на Директивата за нитратите и прилагането на добри земеделски практики в употребата на торовете, което ще доведе до допълнително намаляване на емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения. При управлението на животинските торове се предвижда прилагането на най-добри практики с цел ускоряване намаляването на емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения.

Намаляването на емисиите на вредни вещества в атмосферата ще допринесе за намаляване на рисковете за здравето на човека и околната среда.

 

За автора

Сродни публикации