По-слаба е селскостопанската продукция тази година » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

По-слаба е селскостопанската продукция тази година

Акценти

 • За 2018 г. смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство е намалял с 30,5%

Най-голям дял в обема на продукцията имат зърнените култури

Националният статистически институт изготви своята първа оценка за резултатите в селското стопанство през 2018 г. Така за тази година продукцията по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ възлиза на 8 077,2 млн.лв. Тази стойност е по-ниска от миналогодишната с 2 %. Разликата се дължи на по-малките реализирани обеми, които през 2018 г. са с минус 3,1 % спрямо отчетените през изминалата година. В базисните цени се включват субсидиите по продукти, но не и данъците за тях.

Близко до това понижение е и отчетеното в продукцията от растениевъдството. Тази година тя се равнява на 5 414.0 млн. лв., което е с 2,8 % по-ниско от отчетените стойности през 2017 г. Разликата отново се дължи на спада в обемите, който е с 4,6 %.

Без промяна се запазва продукцията в животновъдството. Тя се равнява на 1 978.0 млн. лв.

Тази година земеделските стопани са вложили много по-голям размер средства за развитие в селското стопанство. За 2018 г. отчетената сума е равна на достига 4 672.5 млн. лв. Тя е с 4,3 % по-висока от сумата инвестирана предходната година. Увеличението е в резултат от нарасналите с 1,3 % обеми и повишените с 3,0 % цени.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2018 г. е достигнала 3 404.7 млн. лв. Тази цифра е с 9,5 % по-ниска от отчетената стойност през 2017 г. Причината за тази разлика се корени в спада на цените, който е равен на 1,2 %, и намалението на обемите, което е 8,4 %.

Смесеният индекс на дохода в селското стопанство се изчислява като отношение на номинална стойност на показателя за 2018 г. към номиналната му стойност за 2017 г. За таз година смесеният индексна нетния доход по факторни разходи е намалял с 14,8 %. Нетният опериращ излишък/смесен доход се е понижил с 18,7 %. Тези разлики също се дължат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо отчетените през 2017 година.

За 2018 г. смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство е намалял с 30,5% спрямо стойността му отчетена през миналата година.

Разбивка на продукцията по основни групи

 

селскостопанска техника

Крайната продукция в селското стопанство по основни групи по базисни цени за тази година е, както следва:

 • 32,9 % – зърнени култури;
 • 21,8 % – технически култури;
 • 12,9 % – селскостопански животни;
 • 11,6 % – продукти от животновъдството;
 • 6,2 % – продукция на селскостопански услуги;
 • 4,4 % – плодове;
 • 4,3 % – зеленчуци
 • 2,5 % – фуражни култури;
 • 2,3 % – неселскостопански второстепенни дейности;
 • 0,6 % – картофи;
 • 0,5 % – други растениевъдни култури.
 

Сродни публикации