По подмярка 6.1 завърши предварителното класиране на всички етапи » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

По подмярка 6.1 завърши предварителното класиране на всички етапи

Акценти

  • По подмярка 6.1 ще бъдат отпуснати средства в общ размер от 22 000 000 евро

Бенефициентите подавали своите възражения относно присъдените по-рано точки вече могат да проверят своите резултати

Всички кандидати, които са подавали преоктните си предложения през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 – „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” вече могат да научат резултатите си. На предишните етапи на предварителното класиране те можеха да подават възражения относно точките, които са им отсъдени. Сега приключи разглеждането и обработката на жалбите им. Публично достъпни са резултатите на проектните предложения. Те се базират на становището на Управляващия орган на ПРСР.

Следващото, което ще се случи е изготвянето на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. След тях ще бъдат съставени техническа и финансова оценка и накрая ще бъдат издаден оценителен доклад за всяко проектно предложение.

В интернет са публикувани проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. В тези по чл.9в, ал.6, т.1 се включват проекти с нужда от финансово подпомагане до 30 % от бюджета, който е определен в условията за кандидатстване за съответната процедура. Тук влизат и одобрените с еднакъв брой отсъдени точки.

По подмярка 6.1 ще бъдат отпуснати средства в общ размер от 22 000 000 евро.

Новите етапи на разглеждане на проектните предложения са, както следва:

  • Предварително оценяване и съставяне на класиране. Тук бенефициентите имат правото да подадат възражения, когато не са съгласни с отсъдения им брой точки;
  • Изготвяне на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Тя приключва съставянето на оценителен доклад. Тук отново бенефициентите имат правото да възразят спрямо разписаното е него становище;
  • Следваща стъпка е изготвянето на техническа и финансова оценка;
  • Накрая се приключва с издаването на оценителен доклад.
 

Сродни публикации