Ще се подобри ли управлението на мрежата Натура 2000 » Съвети в земеделието

юни 01, 2023

Ще се подобри ли управлението на мрежата Натура 2000

Акценти

  • Периода на действие на плановете за управление се променя, от 5 на 6 години

Широк обхват от мотиви аргументира внесеното предложение за промяна в Закона за биологичното разнообразие

Вече тече общественото обсъждане на проекта за промяна на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Той беше внесен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В мотивите към  предложението е посочена нуждата от изграждането на нови структури за управление на национално и регионално ниво, а именно:

  • Национален орган за управление на мрежата Натура 2000;
  • Национален консултативен съвет за Натура 2000, към МОСВ;
  • Органи за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво;
  • Комитети на заинтересованите страни към Органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво.

Какви и чии са новите задължения и ангажименти?

Във връзка с новия подход за управление на мрежата Натура 2000, се въвежда изискването за разработване на териториални планове за управление на мрежата. За целта е предвидена и промяна във функциите на Националния съвет за биологично разнообразие и РИОСВ. Създават се и някои допълнителни задължения.

Необходимо е новия подход за управление на Натура 2000 да бъде отразен и съотнесен към приложимия ЗБР. По тази причина за лицата и организациите, които набират и анализират първични данни за местообитанията и видовете, които са обект на специална регулация по ЗБР възникват някои задължения. Те ще трябва да предават съответната информация на МОСВ.

Новосъздаденият Национален  консултативен съвет за мрежата Натура 2000 вече ще поеме функцията за разглеждане на документации за определяне и промени на защитени зони.

Въвежда се правомощие за министъра на околната среда и водите за разработването на Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000. Тя следва да бъде одобрена от Министерския съвет.  Така той бива определен като Национален орган за управление на мрежата Натура 2000.

Изменят се условията за форма на административните актове, с които се обявяват защитените зони от мрежата Натура 2000. Забрани, ограничения, мерки или препоръки за постигане на целите на защитената зона ще бъдат включвани само по необходимост и по преценка на министъра на околната среда и водите.

Директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите ще имат задължението за разработване на териториални планове за управление на Натура 2000. Те биват определени като регионални органи за управление на защитените зони, в териториалния обхват на съответната инспекция.

Какво още се променя?

Периода на действие на плановете за управление се променя, от 5 на 6 години. Тук целта е уеднаквяване на срока на действие на плана, с този на програмирането на средствата от ЕС, тъй финансирането е основно от Европейските фондове.

Създават се и Комитети на заинтересованите страни към регионалните органи за управление на Натура 2000.

Това са само част от мотивите за внесеното предложение.

Очаква се да се постигне по-ефективно управление на мрежата Натура 2000. Паралелно с това трябва да се облекчи бизнеса и администрацията по отношение прилагането на регистрационните режими. Очаква се да се подобрят възможностите и координацията на контролните органи.

 

Сродни публикации