Последен ден за доказване на реализираните плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Последен ден за доказване на реализираните плодове и зеленчуци

Акценти

  • При попълване на приложения файл не се обединяват редове

Днес, 31 януари 2020 г., изтича крайният срок, в който земеделските стопани, кандидатствали за Кампания 2019 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, могат да докажат реализацията на произведената продукция.

За целта те трябва да подадат декларация по образец и да предоставят нужните документи. Попълненият опис се подава до днес, 31 януари 2020 г. на електронен и на хартиен носител. Той трябва да бъде придружен от копия на описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Утвърденият образец на електронен опис на документите, с които се доказва реализацията на произведената продукция, е публикуван на сайта на ДФ „Земеделие“. На същото място се намира и Инструкция за попълване. Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда.

В случай на необходимост земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на фонда.

При попълване на приложения файл не се обединяват редове. Не се добавят работни страници. По никакъв начин не се променя формата на зададената таблица.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили:

  • – декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция през годината на кандидатстване;
  • – документи, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.
 

За автора

Сродни публикации