Популацията на Блатен плаун в Родопите е стабилна » Съвети в земеделието

май 10, 2021

Популацията на Блатен плаун в Родопите е стабилна

Най-голямата и жизнена популация на Блатен плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) в Родопите е стабилна.

Това показа проверка на езерото Лагера, където расте защитеният вид.

Проверката е част от мониторинговите дейности към Националната система за мониторинг на биологично разнообразие. Тя ежегодно следи за състоянието на защитени растителни и животински видове на територията на цялата страна.

Освен числеността и плътността на популацията експерти от РИОСВ – Смолян отчетоха ефективността на проведените през изминалата година дейности по почистването на находището от дървесна растителност.

В резултат на съвместните усилия на екип от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и експерти от инспекцията е отчетено подобряване състоянието на находището.

Блатният плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) е уникален вид от българската флора и един от най-редките видове папратообразни  растения.  Среща се само в две от Чаирските езера и в едно от Смолянските езера. Специфичното местообитание на растението са оголени места в торфища, в пояса на иглолистните гори над 1200 м надморска  височина с наличие на постоянна влага. Растението има огромно значение за опазването на местообитания на видове като:

  • – Водна детелина;
  • – Торфени мъхове;
  • – Росянка и други.

Видът е включен  в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на България в категория „Критично застрашен“. На територията на България е описван само в Рила и Средни Родопи, като единственото находище в Рила не е потвърждавано след 1945 г.

 

За автора

Сродни публикации