Половината от финансираните проекти по ПРСР 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Половината от финансираните проекти по ПРСР 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители

Акценти

  • През 2019 г. използваната земеделска площ в Пазарджишка област се увеличава с близо 3% спрямо 2014 г.

Близо половината от финансираните проекти по ПРСР 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители.

Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Пазарджик.

Тя допълни, че 102 млади стопани са получили финансиране по Програмата. Те са кандидатствали по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. По думите й, към момента през програмния период 2014-2020 г. в областта са подпомогнати общо 242 бенефициенти. Разплатените средства са в размер на близо 44 млн. лв.

Д-р Василева съобщи още, че в периода 2014-2019 г. по ПМДР в областта са сключени общо 13 договора на стойност над 14 млн. лв.

„Инвестициите по ПМДР са насочени основно в изграждане и модернизация на аквакултурни стопанства, в предприятия за преработка на продукти от риболов и акавкултури, както и за изпълнение на проекти от стратегията на МИРГ Пазарджик“, допълни още тя.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите подчерта, че за последните пет години земеделските производители в област Пазарджик са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 364,5 млн. лв.

Аграрният сектор заема съществено място в икономиката.

„През 2019 г. използваната земеделска площ в Пазарджишка област се увеличава с близо 3% спрямо 2014 г. Около 58% от нея е обработваема земя. Сравнително висок дял имат и постоянно затревените площи – малко над 35%“, отбеляза д-р Василева.

Тя подчерта, че площите, засети със зърнени и маслодайни култури, обхващат около две трети от обработваемата земя. Най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, ечемикът и оризът. За периода 2014 – 2019 г. площите с маслодайни култури в областта се увеличават с близо 15%. На територията й са съсредоточени 22% от заявените за подпомагане по СЕПП площи с ориз в страната за 2018 г.

Д-р Лозана Василева изтъкна, че Пазарджишка област има традиции в отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, етерично-маслени култури и тютюн.

През 2019 г. площите нарастват с 18% спрямо 2014 г., като представляват около 5% от общите в страната. Увеличение е налице и при площите с технически култури, включително и тютюн с 14%.

По време на срещата стана ясно, че в кампанията по Директни плащания през 2018 г. е отчетен трикратен ръст на заявените площи по СЕПП с тютюн спрямо 2014 г. „Тук се намират 11% от общо заявените площи с тютюн в страната. Чувствително увеличение за периода е налице и при заявените площи с картофи – с 52% и кориандър – с 15%“, отбеляза заместник-министър Василева. Тя допълни, че в животновъдството в Пазарджишка област важно място заема свиневъдството. През 2018 г. броят на свинете се удвоява спрямо 2014 г. „В областта се отглеждат над 6% от всички свине в страната. Броят на птиците нараства с 16%, а този на овцете с 5%. В рамките на периода, добивът на биволско мляко се увеличава двадесет пъти, на овче мляко с 13%, на яйца с 29%, а на пчелен мед с около 2%“, поясни д-р Лозана Василева.

През последните години е налице и увеличение на директната подкрепа за животните.

През 2018 г. са заявени с 15% повече говеда за подпомагане в сравнение с 2014 г. и с 19% повече овце-майки и кози-майки. Броят на заявените биволи през годината е 229, при липса на такива през 2014 г.

Пред над 200 земеделски производители от област Пазарджик, експерти на МЗХГ представиха начинът и условията на кандидатстване за подпомагане в кампанията по Директни плащания. Стопаните бяха запознати и с предстоящите приеми по ПРСР и ПМДР в програмния период 2014-2020 г., както и с държавните помощи в сектор „Земеделие“ за 2020 г. По време на срещата бе представена и актуална информация за хода на преговорния процес за новата Обща селскостопанска политика, както и за новостите в сектор „Животновъдство“.

 

За автора

Сродни публикации