Половината от консумираната в света риба се произвежда в акваферми » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Половината от консумираната в света риба се произвежда в акваферми

Половината от рибата, консумирана в световен мащаб, вече се произвежда в рибовъдни стопанства. Така аквакултурата облекчава натиска върху запасите от риба в световния океан. Затова на аквафермите са възлагат надежди за намаляване на улова в момент, в който търсенето на риба в цял свят расте, което излага много видове на риск.

Същевременно може да се направи повече за повишаване на ефективността на европейския сектор на рибовъдството, в който работят около 80 000 души. Като произвеждат по-големи количества риба по устойчив и екологосъобразен начин, рибните стопанства могат допълнително да намалят натиска върху европейските запаси от свободно обитаваща риба.

В рамките на финансирания от ЕС проект Aquaexcel учени в областта на аквакултурата от цяла Европа извършват изследвания, които рибопроизводителите могат да използват за повишаване на своята конкурентоспособност, съобщава Европейската комисия.

Проектът дава на изследователите от ЕС и асоциираните страни достъп до изключителни научноизследователски центрове и ресурси в цяла Европа, включително опитни станции и геномни бази данни. Aquaexcel също така има за цел да насърчава водещите учени от страните от ЕС и от други страни да работят заедно по съвместни проекти.

Например в рамките на някои проекти е проучена възможността за замяна на рибното брашно и рибното масло (във фуражите за аквафермите) с алтернативни съставки като лешниково масло, брашно от насекоми и микроводорасли.

Друг пример е изследването на консумацията на хранителни вещества от страна на рибите. Целта е по-добре да се контролира мазнината и структурата на месото, за да се повиши качеството. Учените също така се опитват да намерят начини за намаляване на суровините, необходими за отглеждане на риба, и за превенция на замърсяването на местната среда.

Проектът Aquaexcel се финансира от ЕС с 9,2 млн. евро по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (2007 — 2013 г.). Работата по него ще продължи до февруари 2015 г. В проекта участват 17 партньора (научноизследователски институти, университети и организации в областта на аквакултурата) от Белгия, Гърция, Ирландия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство, Унгария, Франция и Чехия.

 

За автора

Сродни публикации