Позиция на фонд „Земеделие” по повод отвореното писмо на г-н Яне Янев » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Позиция на фонд „Земеделие” по повод отвореното писмо на г-н Яне Янев

1. Има ли проблеми във взаимоотношенията между ръководеното от Вас министерство и Държавен фонд „Земеделие”?
Да се говори за проблем във взаимоотношенията между двете институции е нелогично. Ако нямаше добра координация между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и ДФ „Земеделие” нямаше да е възможно спасяването на близо 300 млн. евро по Програма за развитие на селските райони (ПРСР), които можеха да останат неусвоени по правилото n+2, както и изплащането в изключително кратък срок на по-голямата част от директните плащания за площ и животни. Напомняме, че срокът за приключване на директните плащания е юни 2014. Но е факт, че по-голямата час от средствата вече са разплатени.
Освен това, ДФ „Земеделие” ежеседмично информира МЗХ за свършеното от институцията в различните ресори – ПРСР, Директни плащания на площ, Държавни помощи, Селскостопански пазарни механизми, т.н. Това включва отчет за оторизирани плащания, договорени проекти и друга информация, свързана с текущата работа, тъй като ДФ „Земеделие” и МЗХ все пак работят съвместно по подготовката на новия програмен период на ОСП. МЗХ, респективно, е информиран и за всички промени, свързани с оптимизирането на работата във фонда в началото на новия програмен период.

            2. След като дълго време се провежда процедура по одитиране на ДФЗ, Вие като принципал, който се отчита пред обществото чрез средствата на парламентарния контрол, информиран ли сте за хода на одита и констатациите му до момента?
В Държавен фонд „Земеделие“ се провеждат регулярни годишни одити. Това е ежегоден процес, който е в съответствие на приложими национални и европейски директиви. Като одити се извършват от Европейската комисия, Европейската сметна палата, Българската сметна палата и външни одитни органи (Делойт). Резултатите от всички одити се предоставят задължително на МЗХ.
            3. Имате ли информация дали служители или ръководството на ДФЗ са отказвали съдействие на одитиращите и има ли скрити документи от проверяващите?
Всички одити в Държавен фонд „Земеделие“ се извършват съгласно определени правила. На проверящите се предоставят всички изискани документи, което се документира в писмен вид.
В случай, че това не е направено самите одитори биха информирали институциите, а такъв случай няма. А това е клевета, която уронва имиджа на Държавен фонд земеделие и разпространителите й могат да бъдат подведени под съдебна отговорност.
            4. Считате ли за нормално от гледище на Закона за държавния служител и не поражда ли конфликт на интереси фактът, че изпълнителният директор и заместничката му живеят на семейни начала?
Няма такова нещо. Това са слухове, появили се в жълтите медии, които не са сериозни.
            5. Защо все още не е назначен четвърти заместник изпълнителен директор на ДФЗ-РА? И каква беше истинската причина да бъде оттеглен от тази позиция сегашният заместник-кмет на община Сандански?
Бройката на заместник-изпълнителните директори не е фиксирана и по Закона за подпомагане на земеделските производители се определя от Управителния съвет на ДФЗ. Към момента за всички ресори в ДФЗ има разпределен зам. директор, така че работният процес да върви гладко. Решението за назначаване на нов зам. изпълнителен директор се взема от Управителния съвет на фонда. Напомняме Ви, че г-н Младен Тимчев, заместник-кмет на община Сандански, изтъкна лични причини, за да откаже предложения му в ДФ „Земеделие” пост.
            6. Какъв е размерът на допълнителното материално стимулиране, което са получили определени служители на ДФЗ през м. декември 2013 г. и съгласувано ли е то с Вас в качеството Ви на председател на УС на ДФЗ? На колко възлиза общият размер на раздадените парични бонуси?
През декември ДФ „Земеделие” не е изплащал допълнително материално стимулиране.
През януари зам.-изпълнителните директори на ДФ „Земеделие” са получили допълнително възнаграждение за постигнати резултати в общ размер на 13 650 лв. Изпълнителният директор не е получавал възнаграждение. Изплатените средства са в рамките на плановите средства за работна заплата за 2013 г. и на основание на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, както и на Вътрешните правила за заплатите в ДФ „Земеделие”. Предоставените допълнителни възнаграждения са съобразени с персонал
ите постижения, положения труд в последните месеци на 2013 г. и постигнатите добри резултати по изплащането на всички рискови средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и на националните доплащания за животновъдство.
За конкретните допълнителни възнаграждения, получени от посочените от Вас лица г-жа Атидже Алиева-Вели, г-н Николай Дачев и г-жа Виолета Александрова – е приложима разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ. Съгласно тази разпоредба ЗДОИ не се прилага за достъпа до лични данни. Допълнителните възнаграждения се отнасят за конкретно физическо лице и размерът на предоставените във връзка с него средства касае икономическата му идентичност. Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба (ДР) на ЗДОИ „лични данни” са всяка информация, отнасяща се до конкретно физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност. Данните за допълнителните възнаграждения на тези лица са свързани именно с тяхната икономическа идентичност и по тази причина са защитени от Закона за защита на личните данни.
            7. Колко директори на дирекции и началници на отдели на ДФЗ са получили отрицателни атестационни оценки и колко от тях са понижени в ранг или освободени? В тази връзка гарантиран ли е административният капацитет на ДФЗ-РА за новия програмен период 2014-2020 г.?
Освободени са 20 служители, което е под 1% от всички работещи в ДФ „Земеделие”. Единици от тях са на ръководни позиции. За всички има основателни причини да бъдат освободени, включително един от тях е бившият директор на Правна дирекция г-н Иван Боянов. Припомняме, че лично г-н Яне Янев през 2011 г. внесе сигнал в парламентарната Комисия за конфликт на интереси срещу г-н Боянов, чиято съпруга е бившият зам.-министър на земеделието и храните г-жа Светлана Боянова. Както разбираме всички, интересите на Яне Янев не датират от вчера. Питаме се какъв експерт според г-н Янев е г-н Боянов – през 2011 г. и през 2014 г.? Двама от освободените служители фигурират в прословутото тефтерче на Красимир Георгиев – Красьо Черния. Но могат да се разказват още много неща за освободените експерти на фонда, за които лобира г-н Янев. Държавен фонд „Земеделие“ ще продължи политиката си на прозрачност и информираност към всички бенефициенти, без да разпъва чадър над едни за сметка на други.
            8. Разполагате ли с информация за нерегламентирани записи на неофициални срещи, на които сте присъствали Вие, началникът на кабинета Ви и служители на РА и МЗХ, правени от ръководството на ДФЗ?
Ръководството на ДФЗ не е записвало разговори от срещите си с министъра, началника на кабинета му и други висшестоящи служители на МЗХ.
            9. Защо повече от месец ДФЗ-РА отказва да отговори на въпросите, поставени в писмото на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК?
Кореспонденцията с Европейската комисия по отношение на Програмата за развитие на селските райони се води от Управляващия орган – Министерство на земеделието и храните.
            10. Наясно ли сте с нерегламентираните бизнес отношения: Калина Илиева – Виолета Александрова – Мирослав Николов?
Г-н Мирослав Николов няма бизнес отношения с Калина Илиева. Все пак те се познават, защото по времето на Илиева г-н Николов е бил експерт в ДФЗ. Длъжни сме да уведомим г-н Яне Янев, че г-жа Виолета Александрова е уволнена със заповед на г-жа Калина Илиева.
По времето на ГЕРБ са се случвали изключително интересни административни абсурди. Г-н Мирослав Николов е уволнен от директора на ДФ „Земеделие” по това време г-н Румен Порожанов със заповед на г-н Светослав Симеонов. Припомняме, че г-н Светослав Симеонов е наследникът на г-жа Калина Илиева и е директорът, предхождащ Румен Порожанов.
            11. Как смятате да градите авторитет, г-н Министър, след като за щяло и нещяло семейството системно манипулира служителите на ДФЗ-РА със следното внушение цитирам: „Димитър Греков е пътник! След няколко седмици няма да е министър.” ?
Такива изказвания не са излизали от ДФЗ. Това са инсинуации.
 

Сродни публикации