Подписани са близо 1 300 договора от забавените близо 2 000 проекта по ПРСР » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Подписани са близо 1 300 договора от забавените близо 2 000 проекта по ПРСР

От забавените близо 2 000 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013), от встъпването в длъжност на изпълнителния директор Атанас Добрев са подписани близо 1 300 договора. Те са част от плана за действие, който ръководство на Разплащателната агенция прие за разрешаване на проблема с неподписаните инвестиционни предложения.

Повечето от проектите са по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, по която са одобрени 699 предложения. Те са с обща субсидия от над 192 млн. лв. С това приключи обработката на всички подадени проекти по направлението от приема през 2013 г. Те са общо 828, като субсидиите за тях са над 198 млн. лв. Планираните инвестиции са предимно в сферата на животновъдството и биопроизводството.

Местните инициативни групи подписаха с фонд „Земеделие“ 376 договора само през последния месец. Те ще получат субсидии в общ размер над 27 млн. лв.

Разгледани и одобрени бяха и 301 обществени поръчки към 218 сключени договора по общинските мерки. От тях 83 са с планирани строително-монтажни дейности. Това ще позволи на кандидатите да започнат изграждането и модернизацията на обектите още през летните месеци. Готови са и 88 окончателни  анекса. Това означава, че по тези договори вече могат да бъдат подадени документите за окончателно плащане.

За всичките 218 договора на общините е предвидена субсидия от над 420 млн. лв. Те изпълняват инвестиции по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.

Изготвени са още и 401 анекса по Програмата за развитие на селските райони. Те са свърза с промени, поискани от кандидатите.

През последния месец са платени и над 100 проекта по ПРСР, на стойност над 38 млн. лв.

 

За автора

Сродни публикации