По подмярка 7.2 са готови предварителните оценки » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

По подмярка 7.2 са готови предварителните оценки

Акценти

  • На първите етапи от оценяването на проектните предложения кандидатите можеха да обжалват при несъгласие с присъдения брой точки

Публично достъпни са резултатите от последния етап на предварителното класиране

Вече станаха ясни резултатите от обработените възражения във връзка с предварителното класиране по подмярка 7.2. Кандидатстването беше през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“. На първите етапи от оценяването на проектните предложения кандидатите можеха да обжалват при несъгласие с присъдения брой точки. След обработка на съответните възражения вече са готови и оценките. Всеки, който е обжалвал може да провери резултатите си отново.

Контролният орган е спазвал стриктно изискванията и насоките за извършване на оценките. За разглеждането на възраженията, на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП, е назначена комисия.

Проектните предложения, които са получили минимум 43 точки по критериите за подбор, представляващи 129 % от бюджета, определен със Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018 г., увеличен със заявената субсидия на проектните предложения, получили еднакъв брой точки ще бъдат разпределени за извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. След това ще им бъдат изготвени техническа и финансова оценка. Накрая за всяко ще бъде издаден оценителен доклад.

Публично достъпни са списъците на проектните предложения по чл. 9в, ал. 6, т. 1 (Проектни предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки) и т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Разглеждането на проектите протича на следните етапи:

  • Изготвя се предварителна оценка и класиране. Неудовлетворените от ранкирането кандидати са в правото си да подадат възражения срещу присъдените точки;
  • Изготвя се оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Изготвеният на този етап оценителен доклад също може да бъде обжалван.
  • Извършва се техническа и финансова оценка;
  • Приключва се с издаването на оценителен доклад.
 

Сродни публикации