Подмярката 4.3 за напояване стартира в края на март » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Подмярката 4.3 за напояване стартира в края на март

Акценти

 • В срок до 13 март 2020 г. насоките ще бъдат публикувани за обществено обсъждане за не по-малко от 10 дни

Провеждането на прием по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптиранетотанева  на селското и горското стопанство” от ПРСР 2014-2020 е предвиден в края на месец март 2020 г. и индикативният график ще бъде спазен.

Танева уточни, че към настоящия момент в Централно управление на „Напоителни системи” е налична готова проектна документация (инвестиционни предложения) за общо двадесет и девет хидромелиоративни обекта, които са от първостепенна важност за напояването на земеделски площи.

Министър Танева информира, че в момента разработването на документите на подмярката е във финален етап. На 27.02.2020 г. бе проведено заседание на тематичната работна група в МЗХГ, на което бяха обсъдени със заинтересованите страни последните варианти на условията за кандидатстване и условията за изпълнение.

„В срок до 13 март 2020 г. насоките ще бъдат публикувани за обществено обсъждане за не по-малко от 10 дни. След отстраняване на бележки, които биха били получени в срока на обсъждането, в края на месец март ще бъде обявен прием на проектни предложения за финансово подпомагане.“, заяви министър Танева.

Според представената от министър Танева прогноза, с реализацията на изготвените проекти се очаква следното прогнозно увеличение на поливните площи по клонове:

 • – За клон Бургас увеличение с 560 дка;
 • – За клон Видин увеличение с 20 000 дка;
 • – За клон Среден Дунав увеличение с около 20 000 дка;
 • – За клон Средна Тунджа с около 25 819 дка;
 • – За клон Тополница, се очаква увеличение с 16 680 дка;
 • – За клон Хасково, се очаква увеличение с 3 250 дка, което близо два пъти повече от сегашните възможности;
 • – За клон Черно море, се очаква увеличение с 250 дка;
 • – За клон Шумен се очаква увеличение с 10 900 дка;
 • – За клон Марица, увеличение с 16 623 дка;
 • – За клон Долен Дунав, увеличение с 42 000 дка;
 • – За клон София увеличение с 2 900 дка;
 • – За клон Струма-Места, увеличение с 5 800 дка;
 • – За клон Горна Тунджа, очаквано увеличение с 18 125 дка;
 • – За клон Мизия не са извършвани поливания.

Танева уточни, че към момента със съществуващите съоръжения може да се осигури поливане на около 2 млн. дка площи. След изпълнение на проекта по подмярка 4.3 се очаква увеличение на полятите площи с близо 200 хил. дка.

 

За автора

Сродни публикации