Повишен е таванът за рефинансиране на кредити по ПРСР » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Повишен е таванът за рефинансиране на кредити по ПРСР

Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие” реши да увеличи максималният размер на рефинансиране на кредити, отпуснати от търговските банки за проекти от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Таванът вече е 1 000 000 лв., а не 750 000 лв., както бе досега и покрива до 100% от одобрените инвестиционни разходи, намалени с извършените авансови и междинни плащания. Промяната засяга кредитите по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” максималният размер на рефинансиране на един кредит е увеличен до 100% от инвестиционните разходи, намалени с извършените авансови и междинни плащания.

УС реши да включи в схемата за рефинансиране и мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”. Така одобрените чрез местните инициативни групи проекти също ще могат да се възползват от по-изгодни условия за кредитиране – с годишна лихва до 7% и срок на погасяване до 60 месеца.
Срокът за прилагане на схемата е удължен до 30 април 2015 г. Повече информация за рефинансирането ще намерите на www.prsr.bg –„Стъпки за кредитиране”.
Схемата за рефинансиране със средства на фонда осигурява по-лесен достъп до финансиране на бенефициентите, помага за реализирането на повече одобрени проекти и ускорява усвояването на средства от Европейския фонд за развитие на селските райони. От стартирането на схемата през 2011 г. до сега интересът на бенефициентите е значителен. ДФЗ е ангажирал ресурс за над 102 млн. лева за рефинансиране на 454 кредита. Общата инвестиционна стойност на проектите е над 188 млн. лева. Вече са финансирани 442 проекта с кредити в размер над 96 млн. лева.
 

За автора

Сродни публикации