Почти двойно повече трайни насаждения в страната » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Почти двойно повече трайни насаждения в страната

С 42,7% са се увеличили засадените площи с овощни насаждения в страната през последните 5 години. Новите насаждения се създават със сортове, които са устойчиви на болести и неприятели. Това е предпоставка за осъвременяване на структурата при овощните култури, като най-активно е обновяването при черешите, ябълките и винените лозя.

Реколтираните площи се увеличават със 17,5% в сравнение с 2012 г., като получената продукция е нараснала с цели 61%.

От общото производство на плодове в страната с отличаващи се резултати са сливите, черешите, кайсиите, малините и ягодите.

Тенденцията при сливите за последните пет години е към значително нарастване на реколтираните площи, производството и средните добиви. Делът им спрямо реколтираните площи на всички овощни видове, заема второ място (след черешите). През 2016 г. при насажденията със сливи, от които е прибрана продукция се отчита ръст с 15,1% спрямо 2012 г. (5 826 ха).

Сливите са на първо място по обем на производството, което достига увеличение от 112% спрямо 2012 г. (22 949 тона). Значителният ръст на продукцията е резултат от повече засадени площи и по-висок среден добив от декар.

Един от най-атрактивни овощни видове в България са черешите. През последните няколко години при черешите се отчитат положителни промени в резултат на нови разработки и технологии. Тенденцията при черешите е към устойчиво нарастване на реколтираните площи, чийто дял е най-голям с 22,7% (2016 г.) спрямо всички овощни видове в страната. По обем на производството, черешите се нареждат на трето място след сливите и ябълките. Продукцията от череши нараства значително за периода 2012-2016 година, като достига 97,3% (2016 г.) спрямо 2012 г.

У нас кайсиите са едни от най-ценните овощни плодове и все повече нараства тяхното търсене на пазара. Прилагат се съвременни промишлени технологии за отглеждането им и почти пълно механизиране на работните дейности. Тенденцията при тях е към нарастване на производството с 52% и увеличаване на средните добиви спрямо 2012 г.

И при малините има значително нарастване на реколтирани площи – с 33,9%, на производството – с 73,2% и на средните добиви – с 29,3%.

При ягодите се отчита ръст от 4,8% през 2015 г. и 8% през 2016 г. спрямо 2012 г. Средните добиви от хектар при ягодите през 2015 и 2016 година са съответно 4,1% и 20,1% спрямо 2012 г.
Въпреки, че България остава нетен вносител на плодове, в количествено изражение износа от страната през последните пет години бележи устойчива тенденция на увеличение.

През 2012 г. от страната са излезли 58 873 тона пресни, сушени или временно консервирани плодове. До 2016 г. се наблюдава плавно и постоянно увеличение до 83 317 тона или с над 41% в сравнение с 2012 г.

Наблюдавайки по страни, основната дестинация на българските пресни и преработени плодове са страните от ЕС. През 2016 г. именно държави от ЕС са първите десет търговски партньори за България. С най-голям дял на родния експорт от сектора на плодовете в стойностно изражение е Италия – 17,5%, следвана от Германия с 10,7%, Румъния – 10,2% и други страни.

Освен пресни българските плодове и ядките намират добър прием на пазара на ЕС и в трети страни като замразени, сушени и временно консервирани. Тази група продукти формират устойчиво положително външнотърговско салдо от сектора на плодовете.

МЗХГ

 

Сродни публикации