Повече от 8 млн. лв. са получени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Повече от 8 млн. лв. са получени по мярка 214 „Агроекологични плащания“

Акценти

  • 865 са одобрените за подпомагане земеделски стопани
  • Финансова помощ по мярка 214

Общо 865 са одобрените за подпомагане земеделски стопани, кандидатствали по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за Кампания 2017. Цялата сумата на финансовата помощ, която е отпусната при това плащане, възлиза на 8 030 910 лв. Подадените от кандидатите заявления за субсидиране са били по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство” или едновременно и по двете направления от мярка 214.

След всички плащания направени до момента, по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за Кампания 2017,  общата стойност на преведените субсидии възлиза на над 35 млн. лева. Финансирането по следните направления: „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4)“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“ вече е направено.

В Наредба 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г. са регламентирани ставките за подпомагане.

Финансова помощ по мярка 214 се получава във вид на годишно компенсаторно плащане. Субсидиите са предназначени и разпредялени между земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики.  Средствата за подпомагане са осигурени както следва:

– 75% са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

– 25% са от републиканския бюджет.

 

Сродни публикации