Побързайте със заявленията за изграждане на мини мандри » Съвети в земеделието

май 30, 2023

Побързайте със заявленията за изграждане на мини мандри

Акценти

  • До 31.12.2020 г. ще се прилага общ бюджет на помощта в размер на 1,5 млн. лв.

Приемът по схемата ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс

Земеделските стопани, които искат да получат държавна помощ по схемата „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” могат да подават заявления от днес, 18 март 2019 г. В края на миналата година тя беше нотифицирана пред Европейската комисия.  До 31.12.2020 г. ще се прилага общ бюджет на помощта в размер на 1,5 млн. лв.

Държавното подпомагане следва да съдейства на малките и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари. Така те ще могат да повишат своите доходи. Желаещите да кандидатстват по схемата трябва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Ще бъдат възстановявани до 50% от извършените разходи за изграждането на мини мандри. Максималния размер на помощта не може да превишава 60 000 лв. Съгласно утвърдените указания на МЗХГ за отделните видове инвестиции са определени размери на максимално допустимите разходи.

В рамките на 18 месеца от датата на сключване на договора, кандидатите следва да изпълнят поетите ангажименти за изпълнение на строително-монтажни дейности. В случай, че няма заложени такива, изпълнението на инвестицията е до 9 месеца от датата на подписване на контракта.

Кандидатите могат да подават своите заявления за подпомагане в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ съобразно мястото на осъществяване на инвестицията. Документите се подават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, но задължително с нотариално заверено изрично пълномощно. Предвидено е паричните средства да бъдат изплащани по банкова сметка. Това ще се случва едва след като кандидатът докаже целевото изпълнение на инвестицията.

 

Сродни публикации