Заради сушата плащат по-рано на земеделските стопани » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Заради сушата плащат по-рано на земеделските стопани

евро банкноти

Акценти

  • Производителите в засегнатите от сушата райони ще могат да получат до 70 % от преките си плащания и 85 % от плащанията за развитието на селските райони

Неблагоприятните климатични условия през това лято засегнаха земеделските производители в цяла Европа. Много страни членки търпят последиците от високите температури и продължителната суша, довела до намаляване на добивите. Европейската комисия подкрепи стопаните, които тази година трябва да се справят с тежките метеорологични условия и им позволи да получат своите преки плащания и плащанията за развитие на селските райони предварително. Освен това те получиха възможността да използват за изхранване на животните си земя, която при други условия има друго предназначение.

Дългата и все още продължаваща суша занижават драстично добивите на полските и фуражните култури. В резултата на това се очаква да възникнат и трудности в изхранването на животните. Много от стопаните ще са изправени пред нуждата да закупят още фуражи, което ще доведе до допълнително увеличение на разходите им. Еврокомисарят Фил Хоган, който отговаря за земеделието и развитието на селските райони е провел редица срещи с министри на засегнатите държави. Обсъдени са възможностите за подкрепа на земеделците чрез отпускане на по-високи авансови плащания, чрез дегорации за екологосъобразност и държавна помощ.

Съобразно законодателството на Общата селскостопанска политика (ОСП) са взети две решения за справяне с трудностите породени от високите температури и сухото време.

Едното от тях има за цел да облекчи и подпомогне финансово стопаните, като това ще се постигне чрез увеличаване на авансовите плащания. Производителите в засегнатите от сушата райони ще могат да получат до 70 % от преките си плащания и 85 % от плащанията за развитието на селските райони. Финансовите средства ще им бъдат отпуснати още в средата на месец октомври 2018 г.

Второто решение е свързано с дерогациите от изискванията за екологосъобразност, касаещи диверсификацията на земеделските култури и оставените под угар площи, за да бъдат те използвани за производството на фуражи за животните. Обсъждат се възможностите за предприемане на допълнителни дерогации за повишаване гъвкавостта на производството на фуражи, като целта им е да бъдат облекчени животновъдите.

суха почва

Въз основа на съществуващата подкрепа по ОСП до 80 % от щетите, нанесени от суша (или 90 % в районите с природни ограничения) при специфични условия могат да бъдат покрити съобразно правилата за държавно подпомагане за селското стопанство. Закупуването на фуражи за животните може да се класифицира, като подпомагане за материални щети или загуби на доходи.

Финансовото обезщетение за щетите може да бъде отпуснато и без да се нотифицира ЕК (т.нар. „помощ de minimis“). Земеделски стопанин от държава-членка на ЕС може да получи помощ в размер до 15 000 EUR, като тя е се отпуска за период от три години.

Във връзка с развитието на селските райони законодателството на ОСП позволява:

  • държава-членка, която признава ситуацията на засушаване като „природно бедствие“ да предостави подкрепа до 100% за възстановяването на селскостопанския производствен потенциал, увреден от сушата. Финансовите средства могат да бъдат инвестирани. За инвестиция се приема повторното засяване на пасища.  Тук специфичното е, че тази мярка може да бъде активирана и със задна дата.
  • При възникване на извънредни обстоятелства земеделските стопани имат правото да уведомят национални органи на страната си и така да бъдат освободени от ангажименти по различните схеми прилагани в съответната държава.
  • С употребата на инструменти за управление на риска държавите от ЕС могат да подпомагат своите земеделски производители. Например, чрез взаимните фондове могат да бъдат компенсирани засегнатите земеделски стопани. От друга страна фермерите отчели спад на доходите с над 30% от средния си годишен доход също могат да получават финансова компенсация.

За включване на една от описаните по-горе мерки, веднъж в годината всяка от държавите-членки на ЕС има правото да променя своята програма за развитие на селските райони.

До ЕК своевременно достига актуална информация за ситуацията със сушата във всяка една от страните членки на ЕС. Следи се пролетната и лятната суша и въздействието и върху селскостопанските култури.

До 31 август трябва да бъде подадена необходимата информация за оценяване на реакциите на ЕК, за информиране на решенията за изменение на вече предприетите мерки и всички допълнителни такива, които могат да се считат за подходящи.

 

Сродни публикации