Памукът е взискателен към хранителната среда » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Памукът е взискателен към хранителната среда

Акценти

  • Дори при добра почвена запасеност е недостатъчен за обезпечаване нуждите на растенията

За формиране на 100 кг добив се усвояват средно 3,5 кг азот, 1,2 кг фосфор и 3,0 кг калий.

Изисквания към почвата

Памукът е взискателна култура по отношение на климат и почва и силно реагира на торене. Преуспява на всички почви, но предпочита тези със среден механичен състав. Неподходящи за отглеждането му са песъчливите и тежко глинести почви. Песъчливите са силно аерирани, водопролускливи и обикновено бедни на хранителни вещества. Тежките глинести почви са плътни, с нарушен въздушен режим и голяма водосъдържаща способност. Памукът пониква трудно във влажни години. Тогава разтежът и развитието се забавят и посевът оредява. Според физичните и хмичните свойства благоприятни за отглеждането му са черноземите (главно в Северна България- карбонатни, типичнии и слабо излужени), смолници и канелено-горски почви. Малко подходящи са горски почви, алувиално-ливадни, хумусно-карбонатни и др.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации