Още 44 млн. лева за одобрените кандидати по мярка 10 „Агроекология и климат“ » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Още 44 млн. лева за одобрените кандидати по мярка 10 „Агроекология и климат“

Акценти

  • 43 952 530 лева по мярка 10 „Агроекология и климат”
  • Бенефициентите са 3 896 земеделски стопани

Този път 43 952 530 лева по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2017 са получили 3 896 земеделски стопани. Бенефициентите са кандидатствали по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“, „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“, „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, или по повече от едно от посочените направления.

След направените до момента плащания, за Кампания 2017 общата изплатена финансова помощ е около 53 млн. лева. Отново набавените и изплатени средства са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от националния бюджет. Субсидиите от ЕЗФРСР са в размер на 75 %, а националните – 25%.

Ставките въз основа, на които са изчислени и направени плащанията на земеделските стопани са урегулирани с чл. 14 от Наредба 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

 

Сродни публикации