Още изплатени средства по мярка 10 „Агроекология и климат“ » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Още изплатени средства по мярка 10 „Агроекология и климат“

Държавен фонд „Земеделие“ преведе още 5 456 505 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Подпомагане получиха 658 земеделски стопани. Новото плащане по мярката за Кампания 2016 е за кандидати с одобрени заявления по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” (ВПС-1), „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” и „Традиционни практики за сезонна паша на животните“ (пасторализъм).

Заедно с изплатените до момента субсидии по различните направления от мярка 10, общата сума за агроекология и климат от Кампания 2016 достигна близо 17 млн. лева. Финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено 75% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 25% – от националния бюджет.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят с чл. 14 от Наредба 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 година.

Съгласно НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ земеделските стопани трябва да представят документ за преминато обучение или да докажат опит до 31 декември на втората година от първото одобрение на заявлението за подпомагане. В случай, че земеделските стопани не изпълнят това изискване, ДФЗ прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената финансова помощ.

Повече информация за необходимото обучение можете да намерите ТУК.

 

 

Сродни публикации