Очаква се стартиране на две подмерки през първото тримесечие на 2020 г. » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Очаква се стартиране на две подмерки през първото тримесечие на 2020 г.

Акценти

  • Немалко запитвания са отправени и за предстоящите през 2020 г. подмерки, финансиращи земеделието и животновъдството

Общински служители, читалищни дейци, земеделци и жители на селата Крушари, Габер, Северняк и Коритен посетиха приемна на Областния информационен център – Добрич.

Експерти са предоставили информация за актуалните процедури по Оперативните програми и ПРСР 2014-2020 г., пише „Фокус“.

Обсъдени са проектни идеи и подходящи финансиращи програми за тях. Разяснени са начинът на кандидатстване, изискванията към кандидатите и допустимите инвестиции.

Най-голям интерес е проявен към стартиралата по ПРСР 2014-2020 г. подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“.

Чрез нея ще бъдат преструктурирани и ще бъдат повишени жизнеспособността и устойчивото развитие на стопанства със стандартен производствен обем между 6 000 и 7 999 евро. Крайният срок за кандидатстване изтича на 23 декември 2019 г.

Очакваните да стартират до края на годината подмерки също са представени на посетителите на щанда.

Тези подмерки са насочени към:

  • – финансиране на дейности по предотвратяване на заразните болести в животновъдните стопанства;
  • – изграждането и функционирането на местни пазари, основани на къси вериги на доставка с не повече от един посредник между производител и потребител.

Немалко запитвания са отправени и за предстоящите през 2020 г. подмерки, финансиращи земеделието и животновъдството.

През първото тримесечие е планирано да стартират:

  • – подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ;
  • – 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП).

Двете подмерки ще подкрепят икономическото развитие и модернизиране на животновъдни стопанства. През месец април 2020 г. земеделските стопани ще имат възможност да подобрят икономическата си устойчивост и резултатите на стопанството си чрез финансови средства по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Част от посетителите са споделили с екипа полезността от реализираните европейски проекти в Община Крушари и са изразили желание да стартират собствен бизнес чрез финансова подкрепа по Оперативните програми.

Представители на местната власт и читалищата са потърсили възможности за изграждане и развитие на административен капацитет.

Научиха и повече подробности за предстоящия прием по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в селата“ на ПРСР 2014-2020 и мярка 19.7.6 Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“ от стратегията на МИГ „Тервел-Крушари“, насочени към съхраняване и популяризиране на местната идентичност и традиции посредством културното, духовното и природно наследство.

С проведената изнесена приемна ОИЦ-Добрич е допринесъл за повишаване информираността на гражданите относно предоставяните от центъра услуги. На всички посетители са раздадени рекламни и информационни материали, изготвени от екипа на центъра.

 

За автора

Сродни публикации