Оценката на Интервенционната стратегия по ОСП беше фокусът на семинара в Рим » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Оценката на Интервенционната стратегия по ОСП беше фокусът на семинара в Рим

ОСП

Акценти

  • България и Европейската комисия обмениха опит и споделиха добри практики от оценката на логиката на прилаганите интервенции и целеполагането в текущия програмен период

Оценка на Интервенционната стратегия по ОСП – опит от прилагането през текущия период и перспективи през новия програмен период беше фокусът на семинара.

Организиран е от Европейската селска мрежа и проведен в периода  15-16 октомври 2019 г. в Рим, Италия.

Представители на 24 държави членки, включително България и Европейската комисия, обмениха опит и споделиха добри практики от оценката на логиката на прилаганите интервенции и целеполагането в текущия програмен период. Обсъдиха възможностите за създаване на политики, основани на резултати за новия програмен период.

Най-съществените нови елементи при оценката в бъдещия програмен период са:

  • – включването на двата стълба в общ Стратегически план;
  • – постигането на синергията между тях, както и добавянето на условността.

Наличието на новите елементи не предполага опростяване на процеса на оценка. Преди всичко поради включването на Стълб 1. Поради това е препоръчително експертите от Стълб 1 да бъдат привлечени в процеса на оценката и в цялостната подготовка  на Стратегическия план. Основен аспект в оценката е интервенционната логика да демонстрира синергията между двата стълба.

В момента държавите членки са в процес на подготовка на Стратегически планове за ОСП.

Разработването на плановете изисква за всяка конкретна цел на ОСП да се определят интервенции, подкрепени от предварителната оценка, SWOT анализа и оценката на потребностите.

Интервенциите трябва да бъдат адресирани към всички аспекти на установените потребности, включително като се вземе предвид условността. Оценката трябва да посочи също дали правилно са определени  целевите групи и междинните цели.

В рамките на форума Испания и Франция споделиха натрупания опит и извлечените поуки от оценката на логиката на Интервенционната стратегия и задаването на целите в текущия програмен период 2014–2020 г.

Основните принципи и практически примери за оценка на Интервенционните стратегии бяха във фокуса на дискусията с участниците.

Участниците във форума се обединиха около необходимостта от осигуряването на добър екип от оценители.

Той ще работи заедно с Управляващия орган.

Като полезен инструмент може да бъде използвана теорията на промените, която на основата на оценката на малките, ранните и междинните резултати и може да оцени възможностите за постигане на планираните крайни резултати.

 

За автора

Сродни публикации