Оценени са проектите по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ » Съвети в земеделието

февруари 03, 2023

Оценени са проектите по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Акценти

  • Финансира се изпълнението на проекти, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства

Финансова подкрепа се предоставя и на млади хора за поемане на вече съществуващи стопанства.

Оценки за административно съответствие и допустимост са изготвени на 1 146 проекта. Те  са подадени чрез ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Тя е част от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагане по тази процедура се осигурява за изпълнението на проекти, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства. Финансиране се предоставя и на млади хора за поемането на вече съществуващи стопанства.

Списък с проектите, на които няма да бъдат изготвяни техническа и финансова оценка може да бъде намерен на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. В него попадат проектните предложения, които са подадени по процедура с № BG06RDNP001-6.001.

Предложения за отказ ще бъдат изпратени на част от кандидатите и чрез ИСУН. След получаването им те ще имат на разположение срок от една седмица, за да подадат възражения. Обжалването може да се извърши пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Когато приключи тази процедура, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

 

Сродни публикации