От 2 януари 2019 г. ще се доказват реализираните плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

От 2 януари 2019 г. ще се доказват реализираните плодове и зеленчуци

Акценти

  • Утвърденият образец на електронен опис на документите вече е публикуван в сайта на ДФ "Земеделие"

Подготвяйте документите за подпомагане!

С настъпването на новата година, от 2 до 31 януари 2019 г., земеделските стопани  ще могат да доказват реализираните от тях количества плодове и зеленчуци. Тук става въпрос за земеделските производители, които са кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци – оранжерийно производство. Те ще трябва да подават декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.

Утвърденият образец на електронен опис на документите, чрез който се доказва реализираната произведена продукция може да бъде попълнен по електронен път или да бъде свален от сайта на ДФ „Земеделие“. За коректното му попълване има публикувана и инструкция. Каченият файл за изготвянето на описа съдържа 100 реда. Земеделските стопани, които имат нужда от повече, за да въведат всички документи имат и друга възможност. Те могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на фонда. Необходимо е приложеният файл да бъде попълнен без нанасянето на каквито и да е корекции, без обединяване на редове, добавяне на работни страници или др. корекции. Форматът на таблицата трябва да остане както е зададен първоначално.

До 31 януари 2019 г., на електронен и хартиен носител трябва да бъде подаден попълненият опис. Заедно с него трябва да бъдат предоставени и от копия на описаните документи. Всички документи се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата, когато той е физическо лице. Ако е юридическо лице или едноличен търговец всички необходими документи се подават съобразно адрес на управление.

Кой и защо няма да получи подпомагане?

Подпомагане няма да получат кандидатите, които не са изпълнили гореописаните изисквания. Финансиране по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци няма да бъде изплащано, ако не бъдат предоставени декларация и опис. Той трябва да бъде по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция през годината на кандидатстване. Заедно с него задължително трябва да бъдат предоставени и документите, доказващи реализирането на продукцията в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

 

 

Сродни публикации