От 18 март се подават заявления за компенсации за унищожени от бедствия животни и кошери през 2018 г. » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

От 18 март се подават заявления за компенсации за унищожени от бедствия животни и кошери през 2018 г.

Акценти

  • Подпомагането се намалява с плащанията по застрахователни полици и други компенсации за допустимите по помощта щети

Изискване към кандидатите е да нямат задължения към ДФ „Земеделие“ и към държавния бюджет

Земеделските стопани от днес могат да кандидатстват за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия. Приемът на документи по схемата ще продължи до 29 март 2019 г. Той ще се извършва в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.  Предвидените средства по схемата са в общ размер на 30 000 лв.

Финансово подпомагане могат да получат земеделските стопани, които са включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2018 г. Той е изготвен от МЗХГ.

Средствата се изплащат на физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Те трябва да са регистрирани като земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. Тя урегулира създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани. Задължително изискване е кандидатите да нямат задължения към ДФ „Земеделие“ и към държавния бюджет.

Отпусканите обезщетения са до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории на базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД. Подпомагането се намалява с плащанията по застрахователни полици и други плащания, получени за компенсиране на допустимите по помощта щети.

 

Сродни публикации