Отпускат се 1,5 милион лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Отпускат се 1,5 милион лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена

По Схемата за насърчаване производството и използването на висококачествени семена се отпускат 1,5 млн. лв., с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен материал, под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Кандидатстването и договарянето на средствата по Схемата ще продължи от 1 до 30 април 2015 г.  Земеделските стопани, които искат да се възползват от помощта, трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на ИАСАС. Агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол от своя страна обобщава постъпилите заявки и изготвя обобщено заявление към ДФЗ с искане за необходимите средства за текущата календарна година.

Фондът отпуска средствата по Схемата на ИАСАС за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви, издаване на етикети, вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури, извършване на последващ контрол на семената, както и окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.

Субсидията представлява до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на 3 транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 30 май на текущата година. По време на втория се изплащат още до 40% от средствата, съобразно прогнозната заявка от ИАСАС и представения от нея междинен отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 15 декември на настоящата година, след представяне на окончателния отчет.

Средствата по схемата за насърчаване на производството и използването на висококачествени семена са увеличени с половин милион лева спрямо предходните три години. През предходните 2012, 2013 и 2014 г. отпусканият бюджет е усвояван на 99%.

 

 

За автора

Сродни публикации