Отглеждащите овце и кози-майки под селекция кандидатстват за de minimis » Съвети в земеделието

юли 27, 2021

Отглеждащите овце и кози-майки под селекция кандидатстват за de minimis

Акценти

  • Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро

Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 776 000 лв. Срокът за изплащане – до 19 декември 2019 г.

От днес, 26 ноември до 5 декември 2019 г., земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018 могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, включени в списък, предоставен от МЗХГ. Те трябва да отглеждат овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

По мярката се подпомагат земеделски стопани, които:

  • – имат актуална регистрация като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г.;
  • – нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”;
  • – не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.
 

За автора

Сродни публикации