Опазването на околната среда ще бъде обща кауза » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Опазването на околната среда ще бъде обща кауза

Акценти

 • Областите на сътрудничество са в помощ на процеса на европейска интеграция

Днес стана ясно, че за целта екоминистерствата на България и Македония ще работят заедно

Днес правителството одобри проект на Споразумение между България и Македония. Двете страни ще си сътрудничат в областта на опазването на околната среда и водите. С това ще са ангажирани Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и пространственото планиране на Република Македония.

Областите на сътрудничество, които бяха определени чрез документа, са в помощ на процеса на европейска интеграция. Те са:

 • хармонизиране на законодателството в областта на околната среда и климата с aquis cimmunataire;
 • опазване на чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването;
 • управление и опазване на водните ресурси;
 • управление на отпадъците;
 • трансграничен превоз и опазване на почвите;
 • опазване на природата и природните ресурси;
 • защитени територии;
 • разработване на планове за управление;
 • екологично образование;
 • цялостната контролна дейност в т.ч. и на опасните химически вещества;
 • действия при аварийни трансгранични замърсявания на околната среда;
 • сътрудничество при изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от конвенциите, подписани от двете страни.

 

Предвижда се за подобряване на сътрудничеството да се организират съвместни срещи. Така експертите и длъжностните лица от двете държави ще работят заедно и ще обменят опит. Планирано е организирането на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес. Ще бъдат разработвани и изпълнявани съвместни проекти. Предстои да се извършва сериозен обмен на информация. При необходимост ще бъдат сключвани споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област.

Съгласно одобреното споразумение ще бъде разработена и приета Двугодишна програма, очертаваща конкретни дейности.

 

Сродни публикации