Окончателни данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Окончателни данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г.

Министерството на земеделието и храните приключи обработката на данните от преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, проведено в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и на Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2010 година. Получените резултати се отнасят за земеделските стопанства, които отговарят на заложени в Закона критерии.

По време на преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. са обхванати 370 222 действащи земеделски стопанства и 264 специални единици с обща земя, разпределена по общини и ползвана колективно от стопанствата. Общият брой на земеделските единици на територията на страната е 370 486 с използвана земеделска площ (ИЗП) в размер на 4.48 млн. хектара.

Резултатите показват, че 357 074 земеделски стопанства стопанисват земеделска земя, а 279 716 стопанства отглеждат селскостопански животни, птици и пчели. Най-голям е броят и относителният дял на земеделските стопанства, които едновременно обработват земеделска земя и отглеждат животни, птици и пчели – 266 691 или 72% от общия брой. Земеделските стопанства без ИЗП са 13 148, от тях 13 026 отглеждат селскостопански животни, а останалите отглеждат гъби, буби, други животни или имат люпилни. В земеделските стопанства без ИЗП се отглеждат около 46% от преброените птици, 44% от свинете, 8% от говедата.

Използваната земеделска площ от стопанствата се увеличава с 47% в сравнение с изследването на структурата на земеделските стопанства през 2007 година и достига 4.48 млн. хектара, като в това число са включени 0.86 млн. ха площи с общо ползвани затревени площи. Общо ползваните затревени площи не са изследвани по време на преброяването през 2003 година, както и при провеждане на извадковите изследвания на структурата на земеделските стопанства през 2005 и 2007 година. ИЗП, ползвана индивидуално от стопанствата, отчетена по време на преброяването през 2010 година, е в размер на 3.62 млн. ха. В посочените по-долу данни общо ползваните площи не са взети предвид.

Данните за броя на стопанствата и използваната земеделска площ ясно очертават две тенденции. От една страна се наблюдава значително намаление на броя на земеделските стопанства – с 25% спрямо изследването през 2007 г. От друга страна, ИЗП нараства с около 19% (без общите площи). Тези противоположни тенденции водят до увеличение на средната площ, използвана в едно земеделско стопанство, с над 60% – от 6.3 ха през 2007 г. на 10.13 ха (за стопанствата с ИЗП) през 2010 г., което свидетелства за засилване на процесите на уедряване на стопанствата и ползваните поземлени участъци, следствие от политиките за подпомагане на земеделските стопанства.

Размерът на обработваемата земя през 2010 година достига до 3.125 млн. ха, което представлява увеличение спрямо 2007 година със 17.3%, вследствие на включване на площи със земеделски култури и угари.

Заетите в земеделието през 2010 година са 738.9 хиляди лица, което е с 22% по-малко в сравнение с броя на работилите в стопанствата през 2007 година. Годишните работни единици са 389,1 хил. броя и намаляват със 17%. Този процес е резултат от намалението на броя на стопанствата.

Преброяването на земеделските стопанства е основен източник на информация за състоянието и тенденциите в развитието на земеделието. Получената актуална картина на аграрния сектор през 2010 година дава възможност за вземането на решения при провеждането на Общата селскостопанска политика. Резултатите от преброяването ще бъдат използвани при провеждането на годишните продуктови анкети, за определяне на рамката на програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период след 2013 г., за системата за земеделска счетоводна информация, както и за изграждане на статистически регистър на земеделските стопанства.

Първите окончателни резултати от преброяването на земеделските стопанства през 2010 година могат да бъдат изтеглени от тук, а подробни ще бъдат публикувани на сайта на Министерството на земеделието и храните.

Приложение: Таблици от преброяване на земеделските стопанства през 2010 година – 5 бр.

1. Таблица 1-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на стопанствата и използваната земеделска площ (ИЗП) по статистически райони (NUTS 2) и по области (NUTS 3)

2. Таблица 2-Използвана земеделска площ и отглеждани групи култури от земеделските стопанства, разпределени по области

3.Таблица 3-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на стопанствата и на животните, птиците и пчелните семейства по статистически райони (NUTS 2) и по области (NUTS 3)

4. Таблица 4-Лица, влагащи труд в земеделските стопанства – данни по размер на използваната земеделска площ (ИЗП), в зависимост от пола и родствената връзка със стопанина.

5. Таблица 5-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на стопанствата по икономически размер и специализация на стопанствата

 

За автора

Сродни публикации