Окончателният слой „Постоянно затревени площи“ също е одобрен » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Окончателният слой „Постоянно затревени площи“ също е одобрен

Акценти

  • През периода  01.09.2018 г - 31.01.2019 г. са подадени повече от 60 искания от физически или юридически лица и общини.

До 22 март 2019 г. заповедта на министъра на земеделието, храните и горите може да бъде оспорвана по надлежния ред

Вече е одобрен и слоят „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2019 г. Това е разписано в Заповед №РД 09-230 от 01.03.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

През периода  01.09.2018 г – 31.01.2019 г. са подадени повече от 60 искания от физически или юридически лица и общини. Те са с цел изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя. Издадени са и индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията. Въз основа и след обработка на тези данни е изготвен одобреният слой ПЗП.

ливада, пасище и дървета

Информация за слоя е изпратена до Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2019 година. Данните са публикувани в цифров вид на интернет страницата на МЗХГ.

В 14-дневен срок от датата на публикуването й заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Това може да се случи пред съответния административен съд.

 

Сродни публикации