Окончателният слой на постоянно затревените площи е готов » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Окончателният слой на постоянно затревените площи е готов

Акценти

  • Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред съответния административен съд

Одобрени е и окончателният слой „Постоянно затревени площи“ със заповед на министър Танева.

Земеделските стопани, подали възражения по образец в периода 02 декември 2019 г – 13 декември 2019 г., срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги – ДФЗ-РА.

След извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2019 заявления за подпомагане предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.

ДФЗ – РА ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ при необходимост.

Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, които първоначално са получили по-малка сума. На тези, при които се установи, че е предоставена по-голяма, ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Одобреният слой ПЗП е изготвен, след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2019 г – 31.01.2020 г. 67 искания от:

  • – физически или юридически лица;
  • – общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.

Данните за двата слоя са предоставени на ДФЗ-РА за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2020 година. Публикувани са в цифров вид на сайта на МЗХГ.

Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред съответния административен съд. Срокът за това е 14 – дневен до 27.03.2020 г. включително.

 

За автора

Сродни публикации