Околната среда и климата са в центъра на бъдещата ОСП » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Околната среда и климата са в центъра на бъдещата ОСП

ОСП

Акценти

  • Забрана за преобразуване или разораване на постоянни пасища в зоните по Натура 2000 е нов елемент в бъдещата ОСП

Нужни са инвестиции за подобряване управлението на земята и внедряването на нови технологии за подобряване на селскостопанските практики

Бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) ще играе основна роля в развитието на напълно устойчив селскостопански сектор, който подкрепя грижата за околната среда, действията в областта на изменението на климата и динамичния селски живот. Паралелно с това ще осигурява безопасна и висококачествена храна за над 500 млн. потребители.

Опазването на околната среда може да се постигне чрез инвестиции, подкрепа и възнаграждение на земеделските стопани. Ефективното използване на природните дадености и финансовото възнаграждение за внедряването на щадящи природата практики са жизненоважни за опазването на околната среда. Нужно е увеличаване на образованието и подобряване трансфера на знанията, преструктуриране и адаптиране на селскостопанските практики. Важно е да се подпомогне по-доброто управление на земята и да се цифровизира селскостопанския сектор. Така ще се повиши качеството на произвежданата продукция.

Зелената архитектура

Три от деветте бъдещи цели на ОСП трябва да спомогнат за повишаване и подобряване действията и амбициите свързани с промените в околната среда и климата. Това трябва да се постигне чрез:

  • привикване и адаптиране към климатичните промени, както и към употребата на устойчива енергия;
  • насърчаване устойчивото развитие и ефективно управление на природните ресурси каквито са водата, почвата и въздуха;
  • повишаване защитата на биологичното разнообразие, засилените екосистемни услуги и опазването на местообитанията и ландшафтите.

Глобален проблем, местни нужди, местни реакции и глобално въздействие

Европейската комисия предлага на държавите-членки да предоставят подкрепа, гъвкавост, инструменти, основани на доказателства, и отговорност да бъдат амбициозни при разработването и финансирането на схеми за околната среда и климата. Това ще бъде постигнато чрез повишаване на условията и агро-екологично-климатичните мерки за подпомагане на доходите и мерки за развитието на селските райони. Ще бъдат съобразени техните местни нужди и условия.

Повишена „обусловеност“

Условията са неразделна част от бъдещата рамка на ОСП и заместват „екологизирането“ и кръстосаното съответствие на настоящата ОСП. Определят се изходните условия за по-амбициозни и устойчиви земеделски ангажименти чрез приемането на добри земеделски практики и стандарти от страна на земеделските производители. Условията осигуряват подкрепа на доходите (и другите плащания, свързани с площите и животните) от прилагането на земеделски практики и стандарти, съобразени с околната среда и климата, познати като „Добри земеделски и екологични условия“ (ДЗЕУ) и законоустановените изисквания за управлението (ЗИУ).

Тези практики и стандарти имат за цел да осигурят по-високо ниво на ангажираност и действие в областта на околната среда и климата. ДЗЕУ определят стандарти за смекчаване и адаптиране към климатичните промени; справяне с предизвикателствата в областта на водите; опазване на почвите и качеството им; управлението на селскостопанските земи; опазване на биологичното разнообразие и запазване на качеството му. В бъдещата ОСП има общо 10 ДЗЕУ, в сравнение с настоящата, 3 от тях са нови.

Климатични промени

ДЗЕУ 1 – Постоянни пасища.

ДЗЕУ 2 – Опазване на почви, богати на въглерод, като торфища и влажни зони (ново).

ДЗЕУ 3 – Поддържане на почвената органична материя чрез забрана за изгарянето на стърнища.

Вода

ДЗЕУ 4 – Създаване на буферни ивици по протежение на водните течения.

ДЗЕУ 5 – Задължително използване на новия инструмент за устойчивост на земеделските стопанства за хранителни вещества (ново).

Защита на почвата и качеството й

ДЗЕУ 6 – Минимално управление на селскостопанските земи при обработка на почвата, за да се намали рискът от деградация на почвата, включително на склонове.

ДЗЕУ 7 – Не се оголва почва в най-чувствителния период.

ДЗЕУ 8 – Сеитбообращение (заменя диверсификацията на културите).

Биоразнообразие и ландшафт

ДЗЕУ 9 – Поддържане на непроизводствени обекти и зони, включително минимален дял на земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или зони, запазване на характеристиките на ландшафта, забрана за рязане на жив плет и дървета по време на сезона на гнездене и гнездене на птици, и като вариант, мерки за избягване на инвазивни растителни видове (заменя екологичните приоритетните области).

ДЗЕУ 10 – Забрана за преобразуване или разораване на постоянни пасища в зоните по Натура 2000 (ново).

Законоустановени изисквания за управлението (ЗИУ)

ЗИУ свързват ОСП с по-широко законодателство на ЕС, което регулира околната среда, общественото здраве, това на животните, растенията и хуманното отношение към животните. Броят на ЗИУ в бъдещата ОСП се е увеличил и включва изисквания за спазване на задълженията по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора, Директива за опазването на дивите птици, Директива за нитратите, елементи от Рамковата директива за водите и Директивата за устойчивата употреба на пестициди.

Условията ще бъдат задължителни както за държавите-членки, така и за тези, които получават директни плащания. Държавите-членки ще определят национален стандарт за всеки от стандартите на ЕС (ДЗЕУ и ЗИУ). Подробно ще ги приложат и ще ги адаптират според специфичните им местни нужди и характеристики (напр. почвено-климатични условия, земеползване, сеитбообращение, земеделски практики и земеделски структури). Изпълнението на рамката за опазване на околната среда и климата на ДЗЕУ може да бъде допълнително засилена чрез определяне на допълнителни национални стандарти. За да насърчат и възнаградят държавите-членки, които отговарят на целите по отношение на екологичните и климатичните резултати, Европейската комисия предлага 5% бонус за изпълнение въз основа на отпуснатите средства за страната за 2017 г.

 

Сродни публикации