Одобрена е Концепцията за директни плащания » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Одобрена е Концепцията за директни плащания

Министерският съвет одобри Концепцията на Министерството на земеделието и храните за прилагането на директните плащания в България от 2015 г. Документът дава възможност на страните членки  на ЕС, в зависимост от спецификата си да изберат своите национални решения за прилагане на директните плащания в периода 2015-2020 г.

Концепцията е изготвена след задълбочен анализ от страна на МЗХ за прилагането на директните плащания в периода 2007-2014 г., и след широко обществено обсъждане с браншовите организации от сектора. В нея са включени предложенията и становищата на голяма част от асоциациите, членове на Работната група за обсъждане на новите директни плащания. Целта е избраните национални параметри по прилагане на директните плащания в следващите 7 години да бъдат максимално полезни за българските земеделски производители и приложими за всички сектори, които ще изпълняват поетите ангажименти.

За постигане на по-равномерно разпределение на директните плащания между отделните групи бенефициенти се въвежда Схемата за преразпределително плащане. С прилагането и ще бъдат насочени средства към малките и средни по размер земеделски стопанства, за да се избегне досегашната ситуация, при която малко на брой големи стопанства получаваха по-голямата част от директните плащания. Завишеното подпомагане по схемата се насочва към първите 300 дка на стопанствата като се планира ставката да бъде около 15 лв./дка. Бюджетът по схемата за 2015 г. ще бъде 55 889 146 евро.

Концепцията на МЗХ предвижда и въвеждане на прогресивно намаление и таван на субсидията по СЕПП, която може да получи един земеделски стопанин. В следващия програмен период директните плащания ще бъдат отпускани само на активни фермери, които трябва да бъде регистриран като земеделски производители.

Основен приоритет в преговорите по Реформата на ОСП за страната беше обвързаната с производството директна подкрепа. Точно по тази причина подпомагането на уязвимите, чувствителни и приоритетни сектори в земеделието ще се насърчават чрез прилагане на Схеми за обвързана с производството директна подкрепа. През 2015 г. обвързаното с производството подпомагане ще бъде в размер на 13%, плюс 2% за производството на протеинови култури. Средства в размер на 205 млн. лв. ще бъдат разпределени в подкрепа на  недофинансираните сектори като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство.

Концепцията предвижда опростяване на изискванията и подпомагането до повече земеделски стопани. С цел навлизане на повече млади хора в сектора, повишаване на конкурентоспособността на малките стопанства и повишаването на качеството на живот в селските райони ще се прилага и Схемата за дребни земеделски стопани.

Необходимостта от подобряване на възрастовата структура на заетите в земеделието ще бъде посрещната чрез прилагането на Схемата за плащане за млади земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност.

 

За автора

Сродни публикации