Ограничава се употребата на продукти за растителна защита с цел опазване на пчелните семейства » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Ограничава се употребата на продукти за растителна защита с цел опазване на пчелните семейства

Акценти

  • Забранява се използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти

Ограничава се употребата на Продукти за растителна защита с цел  опазване на пчелните семейства.

Промените целят въвеждане на по-рестриктивни часови ограничения при извършване на третиранията. Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.  Становища и предложения  по него могат да се представят в 30-дневен срок.

Продукти за растителна защита, идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника.

Това ще става при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се използват с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце.  Продукти за растителна защита, различни от изброените, ще се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника.

ПРЗ с нисък риск и на база микроорганизми ще се използват с наземна или авиационна техника без часово ограничение.

Измененията на Наредбата предвиждат забрана за:

  • – третиране с ПРЗ;
  • – препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони;
  • – третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на ПРЗ.

Забранява се използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.

За подобряване на контрола върху употребата на ПРЗ ще стартират дежурства на инспектори от ОДБХ и Областните дирекции „Земеделие“. Включително и в почивните дни те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани обработки.

Измененията на Наредба № 13 предвиждат и подобряване на механизма на уведомяване чрез изграждане на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Чрез нея собствениците на пчелини ще бъдат информирани за предстоящи третирания с наземна или авиационна техника и предприемане на своевременни  мерки от тях за опазването на пчелните семейства от отравяне.

С предложенията се цели:

  • – осигуряване на по-добра защита на пчелите и пчелните семейства;
  • – чрез засилване на контрола;
  • – регламентиране на всички мерки и процедури, свързани с опазване на пчелите от отравяне.
 

За автора

Сродни публикации