Ограничават съдържанието на кадмий в торовете » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Ограничават съдържанието на кадмий в торовете

Акценти

  • Промените целят също и повишаване използването на органични торове и торове на базата на отпадъци

Ограничението за кадмий от 60 mg/kg ще се приложи три години след влизането в сила на новите правила.

Преговарящите в Парламента и Съвета постигнаха временно споразумение. Въвеждат се нови правила, облекчаващи достъпа до единния пазар на ЕС за торове, произведени от органични или рециклирани материали. Въвежда се също и ограничение за съдържанието на кадмий.

Участващите в преговорите споделят удовлетворението си от постигнатия консенсус, тъй като той е в резултат на дългите преговори до този момент. Производителите на органични торове трябва да могат да ги продават по улеснен начин в целия Европейски съюз. На европейско равнище най-накрая е налице единна хармонизирана граница за всички замърсители, особено за кадмий, който е най-притеснителен за държавите-членки.

 

Ограничения на кадмий

Договореният текст въвежда ограничения за тежки метали като кадмий във фосфатни торове, с цел намаляване рисковете за здравето и околната среда. Границите за съдържанието на кадмий във фосфатните торове, маркирани с „СЕ“, ще бъдат 60 mg / kg от датата на прилагане на регламента (т.е. три години след влизането му в сила).

Клаузата за преразглеждане изисква Европейската комисия да преразгледа пределно допустимите стойности с цел да оцени осъществимостта на тяхното намаляване четири години след датата на прилагане на новите правила (т.е. седем години след влизането в сила).

Преговарящите се споразумяха за доброволен етикет „ниско съдържание на кадмий“. Когато съдържанието на кадмий в съдържащия кадмий продукт е по-ниско от 20 mg / kg, може да се добави твърдението „ниско съдържание на кадмий (Cd)“ или подобно, или визуално представяне в този смисъл.

„Трябва да се осигурят достатъчно стимули за разработване на технологии за намаляване количествата на кадмий и за управление на опасни отпадъци, съдържащи кадмий, чрез съответните финансови ресурси“ добавят още законодателите.

 

Повишаване използването на органични торове и торове на базата на отпадъци

Съществуващите правила на ЕС за торовете обхващат предимно конвенционалните торове, които обикновено се добиват от мини или се произвеждат химически, с висока консумация на енергия и производство на CO². Различните национални правила затрудняват производителите на органични торове да ги продават и използват на единния пазар на ЕС. С промените се цели:

  • Увеличаване използването на рециклирани материали за производство на торове. По този начин ще се подпомогне развитието на циркулярната икономика, като същевременно намалява зависимостта от вносни хранителни вещества;
  • Улесняване достъпа до пазара на иновативни органични торове. Това ще даде на земеделските производители и потребителите по-широк избор и ще насърчават екологичните иновации;
  • Установяване критерии за качество, безопасност и опазване на околната среда в ЕС.

 

Какво следва?

Временното споразумение все още трябва да бъде потвърдено от посланиците на държавите-членки на ЕС и от комисията по вътрешния пазар на Парламента. След това проекторегламентът ще бъде подложен на гласуване от пълния парламент на пленарна сесия. Едва тогава ще бъде официално одобрен от Съвета на министрите на ЕС.

Защо е необходима промяна?

В момента само 5% от отпадъчния органичен материал се рециклира и се използва като тор. Според оценки, ако се рециклират повече биологични отпадъци, това може да замести до 30% неорганични торове.

ЕС внася над 6 милиона тона фосфатна скала годишно. Според Комисията може да се възстанови до 2 милиона тона фосфор от утайки от отпадъчни води, биоразградими отпадъци, месо и костно брашно или оборски тор.

Почти половината от торовете на пазара на ЕС не са обхванати от съществуващото законодателство. Новият регламент включва всички видове торове (минерални, органични, подобрители на почвата, растителни масла и др.). Той трябва да замени този , който е от 2003 г.

Европейските торове трябва да отговарят на всички изисквания за качество, безопасност и етикетиране съгласно правилата на ЕС. Също така те трябва да могат да се търгуват свободно на единния пазар на ЕС.

 

Сродни публикации