Обявен е пожароопасен сезон за всички области в страната » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Обявен е пожароопасен сезон за всички области в страната

Акценти

  • За 10 дни са възникнали 31 бр. пожари в горските територии в страната

ИАГ призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито, в т. ч. и в земеделски земи.

Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112. Това ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.

Със заповеди на областните управители е обявен пожароопасен сезон в горските територии за всички области в страната. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район. Обхващат се месеците март – ноември.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.

За периода от 13.04.2020 г. до 23.04.2020 г., включително са възникнали 31 бр. пожари в горските територии в страната. Пожарите са преминали низово и са засегнали площ от 1678 дка в иглолистни, широколистни и смесени насаждения, както и незалесени площи, попадащи в горските територии. В потушаването на пожарите са взели участие 150 служители на териториалните поделения държавни горски/ловни стопанства, 104 служители от структурите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и 76 доброволци.

Възникването на 99 % от пожарите през горепосочения период е причинено от човешкo действие и/или бездействие.

 

За автора

Сродни публикации