Обявен е пожароопасен сезон в горите в 17 области на страната » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Обявен е пожароопасен сезон в горите в 17 области на страната

Акценти

  • Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност

124 пожара в горски територии са възникнали в страната от началото на годината до 12 април 2020 г.

Засегнати са повече от 5000 дка горски площи, което е четири пъти по-малко в сравнение със същия период за миналата година. От върхов пожар до момента са унищожени само 30 дка насаждения.

В 17 области на територията на страната вече е обявен пожароопасен сезон в горите.

Предприетите мерки са във връзка с осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии. Обявяването става по предложение на директора на съответната регионална дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район. Обхващат се месеците март – ноември.

В заповедите са предвидени забранителни, организационни мерки и дейности, които да предотвратят възникването на пожари.

Собствениците на горски територии трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност, с цел недопускане на пожари. Трябва да планират и изпълняват мерки за защита на горските територии в страната.

По време на пожароопасния сезон се забранява:

  • – паленето на открит огън;
  • – извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места.

Държавните горски и ловни стопанства, регионалните дирекции по горите, както и кметовете по места, е необходимо да организират дежурства и денонощна телефонна връзка със структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР при възникване на горски пожари.

Необходимо е също осъществяване на строг контрол в земеделските територии по отношение спазването на забраната за изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.

Лице, забелязало пожар в горските територии, незабавно трябва да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 

За автора

Сродни публикации