Общо законодателство в областта на храните ще влезе в сила от 2021 г. » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Общо законодателство в областта на храните ще влезе в сила от 2021 г.

Акценти

  • ЕК ще има възможност да поиска от ЕОБХ да възложи извършването на изследвания в извънредни случаи

Чрез новите правила ще се увеличи прозрачността по отношение на безопасността на храните.

По-прозрачна и леснодостъпна ще стане научната информация, която лежи в основата на оценката на риска в хранителната верига и безопасността на храните. Предвидено е да бъде подсилено управлението на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). За целта държавите членки ще участват по-активно в неговия управителен съвет.

Това се случи на 13 юни 2019 г., когато Съветът на ЕС прие преразгледан текст на регламента за общото законодателство в областта на храните. Той води началото си още от европейската гражданска инициатива за глифозата. Чрез новия регламент ще се променят осем законодателни акта, които засягат конкретни сектори на хранителната верига. Предстои той да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Прилагането му в по-голямата му част ще започне от 2021 г.

След влизането в сила на новите правила изследванията и информацията, съпътстващи искане за научно становище от ЕОБХ, ще трябва автоматично да се оповестяват. Това ще се случва всеки път, когато заявление на икономически оператор в хранителната промишленост бъде прието за валидно или допустимо. Поверителната информация ще се защитава в надлежно обосновани случаи. Предвидено е исканията за поверителност да се оценяват от ЕОБХ.

Сред другите мерки, въведени с преработеното общо законодателство в областта на храните, са:

  • ЕК ще има възможност да поиска от ЕОБХ да възложи извършването на изследвания в извънредни случаи. Те ще имат за цел проверка на доказателствата, използвани при оценката на риска;
  • Създаване на нова база данни за изследвания, възложени от икономическите оператори в хранителната промишленост;
  • Засилва се ролята на държавите членки в помощ на ЕОБХ да привлече по-голям брой изтъкнати учени за участие в групите научни експерти;
  • Подобряване обмена на информация за риска между всички участници — Комисията, ЕОБХ, държавите членки и заинтересованите страни от публичния сектор;
  • Извършване на проучвателни мисии от Комисията с цел да се гарантира, че лабораториите/изследванията отговарят на съответните стандарти.
 

Сродни публикации