Общи условия » Условия за ползване » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА SAVETIVZEMEDELIETO.BG

(„Условия за ползване“)

  1. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

 

1.1 „Съвети в земеделието“ ООД  e дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Варна 9010, ж.к. БИЗНЕС ЦЕНТЪР „БИИЙ ГАРДЪН“, ЕТ.1 ОФИС 7, ул. ПРИЛЕП No 173, ЕИК 202202629.

 

1.2 „Съвети в земеделието“ ООД администрира сайта Savetivzemedelieto.bg, както и мобилното приложение Savetivzemedelieto.bg (наричани за краткост „Платформата“).

 

1.3. Можете да се свържете със „Съвети в земеделието“ ООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0879 299 630  или на и-мейл адрес office@savetivzemedelieto.bg .

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1 Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Съвети в земеделието“ ООД и Потребителя, който ползва  уебсайта Savetivzemedelieto.bg за достъп до различни статии, видео ресурси и обучителни материали. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта Savetivzemedelieto.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

 

2.2 Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 

2.3 От 09. 01. 2016 г. работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС). Нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

2.4 Настоящите правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки уебсайта Savetivzemedelieto.bg.

 

2.5 „Съвети в земеделието“ ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

2.6 Savetivzemedelieto.bg e уебсайт, базиран в интернет пространството, който, благодарение на специално разработен за нуждите на платформата софтуер, позволява създаване на отделен акаунт.

 

2.7 Savetivzemedelieto.bg е уебсайт, който се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уебсайта. Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

 

2.8 С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

 

2.9 Настоящите Общи условия представляват правно споразумение  между „Съвети в земеделието“ ООД и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта Savetivzemedelieto.bg. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с Общите условия е задължително условие за използването на уебсайта Savetivzemedelieto.bg.

 

2.10 Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път уебсайта или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на уебсайта и след закриване на профила му.

 

2.11 Взаимоотношенията между Потребителите и „Съвети в земеделието“ ООД във връзка с използването на уебсайта се регулират изключително от тези Общи условия, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в уебсайта от Администратора и са неразделна част от Общите условия.

 

2.12 С приемането на Общите условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

 

2.13 С достъпа до уебсайта и използването му, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уебсайта, съгласно Общите условия и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

 

2.14 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

 

III. ОТГОВОРНОСТ

 

3.1 Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

 

3.2 Разположената в уебсайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

 

3.3 „Съвети в земеделието“ ООД прави всичко възможно, за да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

 

3.4 „Съвети в земеделието“ ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

 

3.5 Доколкото предоставяните от „Съвети в земеделието“ ООД услуги са разнообразни, постоянно допълвани и променяни с оглед тяхното подобряване и разширяване, броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (безплатно или срещу заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от „Съвети в земеделието“ ООД.

 

3.6 Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на Интернет страница с адрес Savetivzemedelieto.bg/общи-условия-за-ползване  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия е разположена на всяка страница в Уебсайта Savetivzemedelieto.bg. С всяко използване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта Savetivzemedelieto.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта Savetivzemedelieto.bg, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта Savetivzemedelieto.bg, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези общи условия, същият следва да не използва Уебсайта Savetivzemedelieto.bg или която и да е от предоставяните услуги.

 

  1. АВТОРСКО ПРАВО

 

4.1 Съдържанието на този сайт е предмет на авторското право на „Съвети в земеделието“ ООД с всички запазени права и законни последици. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на „Съвети в земеделието“ ООД или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието на уебсайта в цялост или на  част от него, може да се извършва само и единствено с изричното писмено съгласие на „Съвети в земеделието“ ООД.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧУЖДО СЪДЪРЖАНИЕ

 

5.1 Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. „Съвети в земеделието“ ООД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

6.1 Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от „Съвети в земеделието“ ООД единствено за нуждите на предоставянето на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент EU 2016/679- GDPR и Закона за електронното управление.

 

6.2 Можете да разглеждате страниците на уебсайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

 

6.3 В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, e необходимо да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

7.1 Клиентът заявява желанието си да заяви услуга през Платформата, като направи Заявка по електронен път.

 

7.2 „Съвети в земеделието“ ООД има правото да не предостави част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини. При всички случаи „Съвети в земеделието“ ООД уведомява за това Потребителя чрез имейл или по телефона. В този случай, единствената отговорност на „Съвети в земеделието“ ООД е да върне получената предварително цена на услугата, ако такава е заплатена.

 

7.3 Договорът за покупко-продажба от разстояние между „Съвети в земеделието“ ООД и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването на потвърждение от „Съвети в земеделието“ ООД на електронната поща на Потребителя.

 

7.4  Договорът, сключен между „Съвети в земеделието“ ООД и Потребителя, включва настоящите общи условия и всички допълнителни договорки между тях.

 

7.5 „Съвети в земеделието“ ООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител до реализиране на Заявка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би увредило интереса му по какъвто и да било начин. „Съвети в земеделието“ ООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

7.6 Договорът се сключва на български език.

 

7.7 С приемането на настоящите Общи условия,  Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

 

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ

 

8.1 За да може да използва услугите, предоставяни от „Съвети в земеделието“ ООД, Потребителят трябва предварително да създаде Потребителски профил като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страницата Savetivzemedelieto.bg и да изрази своето съгласие с настоящите общи условия и политиката за поверителност на „Съвети в земеделието“ ООД.

 

8.2 Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация.

 

8.3 При регистрация, „Съвети в земеделието“ ООД изисква следната информация:  Потребителско име, парола, име, фамилия, град, област, телефон, имейл, образование, практикувате ли биологично земеделие (сертифицикация за биологично производство), опит по ПРСР до момента, интереси); посочена в електронната форма за регистрация. „Съвети в земеделието“ ООД използва тези данни само по начина, описан в настоящите общи условия и политиката си за поверителност.

 

8.4 Когато Потребителят създаде профил, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с настоящите общи условия и политиката за поверителност, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в предоставения чрез хостинг сървър на „Съвети в земеделието“ ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП.

 

8.5 „Съвети в земеделието“ ООД може да съхранява в лог-файлове на сървъра за съхранение IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на общите условия и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в Потребителския профил съставлява уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления чрез Уебсайта Savetivzemedelieto.bg, съответно идентифициране на Потребителя като титуляр на тези изявления.

 

8.6 Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от „Съвети в земеделието“ ООД.

8.7 Информацията, която Регистрираният потребител предоставя в Потребителския профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.

 

8.8 Регистрираният потребител се задължава да не разкрива своята Парола на трети лица и да уведомява незабавно „Съвети в земеделието“ ООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

 

8.9 „Съвети в земеделието“ ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.

 

8.10 Представянето за друго лице и използването на псевдоними при регистрация се забраняват. „Съвети в земеделието“ ООД има правото да откаже да регистрира Потребител, за когото се предполага, че предоставя неверни данни при регистрацията.

 

8.11 При непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната регистрационна форма данни, „Съвети в земеделието“ ООД има право да откаже регистрацията.

 

8.12 Всяко отделно лице може да има само един Потребителски профил. Ако „Съвети в земеделието“ ООД получи информация, която дава основание да се предположи, че множество Потребителски профили са регистрирани от едно и също лице, „Съвети в земеделието“ ООД има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се Потребителски профили.

 

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 

9.1 „Съвети в земеделието“ ООД  e дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление:

 

9.2 „Потребител“- физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата и ползва съдържанието и услугите на сайта.

 

9.3 Платформата- сайта или мобилните приложения на Savetivzemedelieto.bg.

 

9.4 „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

 

9.5 „Информационна система/ Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

 

9.6 „Непоискани търговски съобщения“ са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.

 

9.7 „Парола” е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име служи за достъп до потребителския му профил.

 

9.8 Акаунт- раздел от Платформата, формиран от (Потребителско име, парола, име, фамилия, град, област, телефон, имейл, образование, практикувате ли биологично земеделие (сертифицикация за биологично производство), опит по ПРСР до момента, интереси) и парола, който позволява Потребителя да бъде идентифициран и му дава достъп до определени услуги и зони в сайта. Акаунта съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Запитвания, заявки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

 

9.9 „Потребителско съдържание” е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всяка реклама, коментар или мнение, които Потребителят разполага на Сървър на „Съвети в земеделието“ ООД  с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта Savetivzemedelieto.bg за всички останали или за част от другите Потребители.

 

9.10 Заявка- електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Съвети в земеделието“ ООД и Потребителя, чрез който Клиентът заявява намерението си за ползване на определени услуги от Платформата.

 

9.11 „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 

9.12  Услуга(и)- всяка услуга, находяща се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Заявката, които се предоставят от „Съвети в земеделието“ ООД в резултат на сключен Договор.

 

9.13 Кампания- всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, търговските марки на „Съвети в земеделието“ ООД или определени Услуги, които се предлагат за ограничен срок от време, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато друго.

 

9.14 „Договор“  представлява сключения от разстояние договор между „Съвети в земеделието“ ООД и Потребителя за заявяване на услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

 

9.15 „Потребителско име” е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които и съответно с избрана от него Парола той се индивидуализира в Уебсайта Savetivzemedelieto.bg и получава достъп до своя Потребителски профил.

 

9.16 „Регистриран потребител” е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал Потребителски профил, за да ползва Услугите, достъпни чрез Уебсайта Savetivzemedelieto.bg.

 

9.17 „Нерегистриран потребител”е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.

 

9.18 „Случайно събитие”е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

 

9.19 „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 

9.20 “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

9.21 „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

 

10.1 „Съвети в земеделието“ ООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му.

 

  1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

 

11.1 Политиката за поверителност, която е част от този тези общи условия можете да видите ТУК.

 

XII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

 

21.1 Какво са „бисквитки“: „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

 

12.2 Всяка „бисквитка“ е уникална за браузърa на Потребителя и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

 

12.3 Какви видове бисквитки се използват и за какво са предназначени?

12.3.1 Сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

– Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия;

– Да контролират сигурността;

– Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него.

 

12.3.2 Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на браузъра на Потребителя или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

 

12.3.3  Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях „Съвети в земеделието“ ООД  анонимно измерва броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ помагат да се анализира трафика, което позволява да се подобрява уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

 

12.3.4  Управляване и изтриване на „бисквитки“

Голяма част от „бисквитките“, които сайта използва, ще подобрят сърфирането на Потребителя в уебсайта Savetivzemedelieto.bg, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

 

12.4 В зависимост от използваният браузър, Потребителя има възможност:

– Да разреши или откаже съхранението на бисквитки от всички източници;

– Да настрои известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване.

 

12.5 Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако Потребителя не желае „бисквитките“ да бъдат съхранявани на неговия компютър, има възможност да ги ограничи чрез промяна на настройките на ползвания браузър.

 

12.6 Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уебсайта.

 

12.7 Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

 

12.8 „Бисквитки“ на трета страна

Когато се посещава сайта Savetivzemedelieto.bg, Потребителят може да забележи „бисквитки“, които не са свързани с него. В случай, че премине на уеб-страница, в която има вградено съдържание, например от Facebook или YouTube, е възможно да бъдат изпратени „бисквитки“ от тези уеб сайтове. „Съвети в земеделието“ ООД не контролира генерирането на тези „бисквитки“ и затова ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на сайтовете на съответните трети страни.

 

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

13.1 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

13.2 Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

14.1 „Съвети в земеделието“ ООД запазва правото си по всяко време да променя Общите условия. Всички промени се оповестяват чрез публикуването им на уебсайта Savetivzemedelieto.bg. Промените влизат в сила веднага след оповестяването им по гореописаният ред.

14.2 Страните се задължават да не разкриват и да не използват недобросъвестно техническа, търговска или друга поверителна информация, получена във връзка или по повод изпълнението на всяка Заявка.

14.3 Всички правоотношения между „Съвети в земеделието“ ООД и Потребителя са предмет на регулиране от правото на Република България.

14.4 При възникнали спорове по изпълнението на договора, страните ги решават на база добро партньорско сътрудничество чрез преговори. При непостигане на споразумение, спорът се отнася за разрешаване чрез медиация, а когато това се окаже невъзможно – пред компетентния варненски съд.

14.5 Общите условия обхващат четиринадесет раздела и са изготвени на български език.