Общините ще получат помощ за финансиране на разходите за ДДС » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Общините ще получат помощ за финансиране на разходите за ДДС

Акценти

  • Средствата са осигурени от правителството с ПМС № 124 от 20 май

Кандидатите трябва да подадат искане по образец.

Финансова подкрепа в размер до 2 млн. лв. ще се разпределе между общините. Средствата са осигурени от правителството с ПМС № 124 от 20 май за допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2019 г.

Общините, които имат одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 ще могат да финансират разходите си за данък добавена стойност към извършените плащания по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

За отпускане на средствата е необходимо общините да подадат Искане за възстановяване на разходи за ДДС. То е по образец в модул „Комуникация“ на ИСУН 2020. Образци на документите за реда за финансиране са публикувани на електронната страница на ДФЗ-РА.

 

Сродни публикации