Обществено обсъждане тече по проект на насоки за 2 процедури по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Обществено обсъждане тече по проект на насоки за 2 процедури по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020

Акценти

 • Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

УО на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по две процедури по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020.

👉Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“

Допустими кандидати:

Ще се подпомагат проектни предложения, представени от оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура и които са:

 • – юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване и вписани в регистъра на Сдруженията за напояване (ЗСН);
 • – юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК).

9 870 112,96 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение.

15 000 евро е минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение. 1 500 000 евро е максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 не може да надвишава левовата равностойност на 1 500 000 евро. за кандидати учредени и регистрирани по реда на ТЗ или ЗК.

👉Проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.010 „Проектни предложения от „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“

Допустими кандидати:

Ще се подпомагат проектни предложения, подадени от „Напоителни системи“ ЕАД.

88 831 016,09 лв. е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение.

15 000 евро е минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение. 6 000 000 евро е максималният.

Приоритет и по двете процедури ще се предоставя за проектни предложения за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения:

 • в незадоволително състояние и целящи повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по-високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода;
  осигуряващи достъп до напояване до по-голям брой земеделски стопани или по-обширни поливни площи;
 • доставящи вода за напояване на площи, заети с приоритетни земеделски култури;
  които осигуряват допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи в земеделските стопанства;
 • насочени към внедряване на иновации, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност.

Критериите за подбор и методиката за оценка на проектните предложения по горецитираните процедури бяха определени от Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 на заседание, проведено на 8 ноември 2019 г.

Проектните предложения по двете процедури ще могат да бъдат подавани от кандидатите чрез:

 • – попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване;
 • – подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

За автора

Сродни публикации