Обсъждат се промени в спорната Наредба за касови апарати » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Обсъждат се промени в спорната Наредба за касови апарати

Акценти

  • Направените предложения за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. са във връзка с проведени срещи в НАП и Министерството на финансите с представители на бизнеса

От 16 август до 15 септември 2019 г. ще продължи общественото обсъждане на проекта на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г.

Тя е за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. С проектът се предлага удължаване до 31 януари 2020 г. на срока, в който лицата, използващи СУПТО, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.

До 31.03.2020 г. се предлага да бъде удължен срока за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на наредбата и за лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин.

Взети са под внимание спецификата в организацията на дейността на средните и големи предприятия.

Обърнато е внимание и върху особеностите на ползвания от тях софтуер. По тази причина проектът предвижда създаване на алтернативна възможност за тези предприятия. Те ще могат да използват софтуер за управление на продажбите, генериращ стандартизиран одиторски файл.

Тази възможност се предвижда да бъде предоставена на предприятия с изключително нисък дял на получавани плащания, за които се изисква издаване на фискален бон. За тях съществува минимален риск от укриване на приходи. Това може да се случи чрез нерегистрирането им чрез фискално устройство.

Предприятията следва да отговарят и на критериите за средни и големи предприятия, заложени в Закона за счетоводството. Счита се, че при тази категория лица съществува относително нисък риск от неотчетени приходи. Тук става въпрос за предприятия, които обичайно разполагат с достатъчно сигурни системи за вътрешен контрол. Точно те им позволяват проследяване на извършваните продажби в тях.

В проекта се предлага да се промени изискването по отношение на момента на блокиране на СУПТО при регистрирането на данни за продажба.

Причина за това е заложеното изискване за нисък дял на получени плащания в брой. В тази връзка се предлага изискването за блокиране на операцията по откриване и приключване на продажба да се замени с изискване за блокиране при отразяване на плащане по продажба, за което е налице задължение за издаване на фискален бон, когато статусът на устройството не позволява издаването на фискален бон.

За лицата, избрали да използват алтернативния софтуер, се въвежда изискване към софтуера. Той следва да генерира стандартизиран одиторски файл за продажбите веднъж годишно. Файлът трябва да съдържа информация за всички регистрирани в софтуера продажби за периода. Освен това трябва да е с формат и параметри на записа съгласно приложение. Предвижда се стандартизирания одиторски файл да се подава в Националната агенция за приходите за всяка календарна година. Крайният срок за това ще е края на месец януари на следващата година.

Предлага се за лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби чрез софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) със стандартизиран одиторски файл, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата да бъде до 31 март 2020 г.

Направените предложения за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. са във връзка с проведени срещи в НАП и Министерството на финансите с представители на бизнеса.

По време на тях бяха посочени затрудненията, свързани с доработки на СУПТО. Той трябва да бде приведен в съответствие с изискванията на Приложение № 29 на наредбата. Представители на бизнеса многократно изразиха притеснението си, че регламентираните срокове за привеждане на лицата в съответствие с наредбата са недостатъчни.

Предложените промени в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета на Национална агенция за приходите.

Предложеният проект на акт няма да доведе до  въздействие върху държавния бюджет. Промените няма да доведат до увеличаване на разходите на задължените лица.

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.

 

Сродни публикации