Обсъждат се промени в националните регистри на риболовния флот » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Обсъждат се промени в националните регистри на риболовния флот

ЕК изисква данни от националните регистри на риболовния флот.

На 6 юни 2019 г. е внесен за обществено обсъждане Проект на Наредба за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите. В мотивите към предложението е описано, че през 2012г. са влезли в сила изменения и допълнения в ЗРА. Те са позволили разширяване обхвата на регистрите, съставяни и поддържани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). В тази връзка следва в подзаконовия нормативен акт да бъдат включени допълнителни текстове. Те засягат съдържанието и редът за водене на регистъра на лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност по чл. 14, ал. 1 от ЗРА и регистъра на констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления, издавани от оправомощените служители на ИАРА.

Последните промени в ЗРА са влезли в сила на 2.11.2018 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.). С тях е установен общият ред за признаване на:

 • организации на производителите на продукти от риболов;
 • организации на производителите на продукти от аквакултури;
 • асоциации на организации на производителите;
 • междубраншови организации в сектора на рибарството.

Отменено е задължението ИАРА да води и поддържа регистър на лицата по чл. 10 и 10в от ЗРА. По тази причина следва да се заличат определени текстове на относимите разпоредби в Наредба № 54 от 2006 г.

Необходимо е текстове, които засягат условията и реда за вписване и отписване на кораби в регистъра на риболовните кораби да бъдат включени в обхвата на Наредбата за условията и редът за управление на риболовния флот на Република България. Освен това Наредба № 54 от 2006 г. трябва да бъде отменена.

Европейски регламент налага промени

Европейска комисия - знамена

Съгласно европейски регламент, приет на 6 февруари 2017 г., са установени задълженията на държавите членки за събирането и сверяването на данни в техните национални регистри на риболовния флот. Те трябва да ги предават на ЕК. В регламента е определена минималната информация за характеристиките и дейността на корабите. Тя трябва да се съдържа в националните регистри на риболовния флот. Заради приетия регламент следва да бъде актуализирана действащата нормативна уредба.

Изготвен е проект на Наредба за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от ЗРА. Той отменя Наредба № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Цели на предложението

В мотивите към предложението е разписано още, че целта на наредбата е да се определят съдържанието и редът за водене на регистрите на:

 1. издадените разрешителни за стопански риболов;
 2. издадените билети за любителски риболов;
 3. лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;
 4. риболовните кораби;
 5. центровете за първа продажба на продукти от риболов;
 6. регистрираните по чл. 46д, ал. 1 от ЗРА купувачи;
 7. разрешителните по чл. 40, ал. 1 от ЗРА;
 8. лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА;
 9. констативните протоколи, актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления, издавани от оправомощените служители на ИАРА.

С приемането на наредбата следва да се постигнат конкретни резултати. В информационно-статистическата система на ИАРА трябва да се осигури наличието на определен набор от валидирани и верифицирани данни за сектор „Рибарство“. Тази информация ще послужи за осъществяване на държавната политика в сектор „Рибарство“ и прилагане на Общата политика в областта на рибарството. По този начин ще може да се постигне устойчиво управление на рибарството, включително опазване и възстановяване на рибните ресурси.

 

Сродни публикации