Обследвайте посевите за наличие на житни дървеници » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Обследвайте посевите за наличие на житни дървеници

Акценти

  • При овощните видове ще се наблюдава разлистване и наедряване на завръзите

През изтеклия период вегетационните процеси при земеделските култури протичаха при температури близки до климатичната норма.

На много места в страната паднаха валежи със стопанско значение, а в част от Североизточна България бяха значителни. Те подобриха почвеното овлажнение и условията за развитието на зимните и пролетни посеви, изпитващи дефицит на почвена влажност.

През следвaщия седемдневен период развитието на културите ще протича с ускорени темпове, при постепенно повишаващи се температури около и над климатичната норма.

При пшеницата и ечемика ще се наблюдава преход от вретенене към изкласяване, изкласяване и начало на фаза цъфтеж. Посевите трябва да се обследват за наличието и дейността на вредната житна дървеница, която в тези фази от развитието на културите причинява частично или пълно белокласие и прореждане на посевите. При вече засетите полета със слънчоглед и царевица ще протича листообразуване.

През повечето дни от периода условията ще са подходящи за провеждане на агротехническтите мероприятия и растителнозащитните пръскания. Третирането с пестициди да се извършва в тихо време при температура на въздуха до 25оС. Превалявания и интензивни валежи, които ще възпрепятстват извършването на агротехническите дейности са възможни на отделни места през последните един-два дни от периода.

 

За автора

Сродни публикации