Обнародваха Наредба № 4 » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Обнародваха Наредба № 4

Акценти

  • Стопаните трябва да водят дневник, когато извеждат животните на дневна паша в близост до животновъдния обект, в който нощуват

Направените промени във връзка с хуманното отношение към животните вече влязоха в сила

Подмярка 14.1 и 14.2

Според направените изменения в Наредба № 4 финансова помощ по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ се предоставя за дейности за осигуряване на не по-малко от 10 на сто над задължителния стандарт. Тук за кравите над 24 месеца изискването за размера на площта за отглеждане вече става общо най-малко 6,6 кв. м в помещенията или в двора. При отглеждането на биволици над 24 месеца изискуемата площ се променя на общо най-малко 7,7 кв. м в помещенията или в двора.

Финансовата помощ по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ вече се предоставя за дейности за осигуряване на не по-малко от 10 на сто над задължителния стандарт. Свободната площ за отглежданите животни тук остава без изменения.

Пасищна площ и паша

Всички земеделски стопани, които заявяват подпомагане за свободно отглеждане на открито, трябва да поддържат гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството. Тук се добавя уточнението, че става въпрос за ползваната от кандидата площ, на която се извършва пашата, но тя трябва да е такава, че да няма повече от 2 ЖЕ/хектар.

Възниква и задължението площите да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да осигуряват възможност за паша на заявените животни.

Въведено е и друго изискване към стопаните. Вече ще е необходимо да водят дневник, когато извеждат животните на дневна паша в близост до животновъдния обект, в който нощуват. В него ще трябва да бъдат вписани броя животни по вид и категория с дните и часовете на извеждане.

Новото в наредбата, свързано с изготвянето на дневниците за паша е, че те ще трябва да бъдат заверявани от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.

Изисквания за подпомагане

Измененията в чл. 10., който определя изискванията за подпомагане, на които трябва да отговарят кандидатите се променя и вече ще изглежда така:

Чл. 10. (1) За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, когато са:

  1. са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
  2. са активни земеделски стопани съгласно чл. 38б, ал. 2 – 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
  3. стопанисваните от тях животновъдни обекти са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Документите за ползване на животновъдния обект, в който се извършват дейности по чл. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 трябва да са за срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на животновъдните обекти – пасища.

(3) Документите за ползване за животновъдните обекти – пасища, могат да бъдат за срок не по-малък от една година, като кандидатът е длъжен да осигури ползване на площи за паша при спазване на условието на чл. 4, ал. 5 за не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(4) Броят, видът и категорията на животните в животновъдния обект, в който се изпълняват дейностите по чл. 4, трябва да са в съответствие с капацитета на регистрирания по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъден обект.

Отменя се  чл. 11, които описва случаите и условията, при които не се предоставя финансова помощ.

Взаимоотношения с ветеринарните власти

Възниква изменението, според което за всички ЕПЖ и ДПЖ в стопанството на кандидата се изпълняват ветеринарномедицински мероприятия съгласно програмата по чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и § 96 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 14 от 2016 г.).

Вече всички собственици или ползватели на животновъдни обекти трябва да имат валидни ветеринарномедицински свидетелства за придвижване/транспортиране на животните към животновъдни обекти – пасища, издадени от Интегрираната информационна система на БАБХ, когато се изискват такива.

Нови задължения и изисквания към земеделските стопани

Към момента на кандидатстване, земеделските стопани посочват, в заявлението за подпомагане/плащане, броя на всички животни от даден вид и категория, които се отглеждат в животновъдния обект и тези, за които се кандидатства за подпомагане за дейностите по чл. 4.

Друго изменение, което влиза в сила от сега е, че земеделските стопани ще трябва да предоставят ежегодно план-програма за изпълнение на дейностите, за които кандидатстват за подпомагане. Това ще става по образец утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В план-програмата ще трябва да се посочва животновъдният обект, в който се извършват дейностите за осигуряване на свободна подова площ. Ще трябва да фигурират и данни за броя на животните по вид и категория.

Земеделските стопани вече ще могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 на сто от одобрените ЖЕ и е в съответствие с условията по чл. 4.

Създава се изискване според, което няма да бъдат одобрявани за участие в мярката кандидати, когато в ДФЗ – РА, е установено, че не са налични финансови средства по чл. 5 или не е спазено условие от заповедта по чл. 18.

Заповедта за прием на заявления вече ще може да съдържа допълнителни условия. Земеделският стопанин ще предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА, до ограниченията по чл. 5.

Кога ДФЗ – РА има право да откаже подпомагане?

В наредбата са разписани и новите условия, според които ДФЗ – РА ще има право да откаже изплащането на финансова помощ и да прекрати изпълнявания ангажимент. Определят се и задълженията, които възникват като санкция за земеделските стопани за случаите, в които не са отговорили на изискванията описани в нормативния документ.

Създава се чл. 30а, който изглежда така:

„Чл. 30а. (1) Земеделските стопани могат да поискат прекратяване на поет ангажимент, като подадат в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА, заявление за доброволен отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и възстановят получената до момента финансова помощ.

(2) Земеделски стопанин, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 1, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане.

(3) Заявлението за доброволен отказ по ал. 1 не се одобрява от ДФЗ – РА, когато земеделският стопанин:

  1. е уведомен за установени нарушения и неспазване на изисквания по подадено заявление за плащане през годината на подаване на заявлението за доброволен отказ;
  2. е уведомен, че заявлението за плащане е избрано за извършване на проверка на място;
  3. не е възстановил получената финансова помощ по мярката.“

 

 

Сродни публикации