Обнародвана е наредбата за подмярка 4.1.2 за инвестиции в малки стопанства » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Обнародвана е наредбата за подмярка 4.1.2 за инвестиции в малки стопанства

Обнародвана е окончателната версия на Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подмярката е насочена към подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез модернизиране или увеличаване на наличните производствени активи, повишаване на енергийната ефективност, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения.

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, чиито стопанства са с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро.

Приоритет ще се дава на проекти, които:

  • се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“
  • са на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007
  • се отнасят за земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони
  • са свързани с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата
  • са свързани с инвестиции за напояване

Цялата наредба можете да изтеглите/прочетете ТУК.

 

Сродни публикации