Облекчава се режимът за промяна статута на земеделски земи » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Облекчава се режимът за промяна статута на земеделски земи

Облекчава се режимът за промяна на презназначението на нивите за неземеделски нужди с приетите на първо четене от парламента промени в Закона за опазване на земеделските земи, внесени от правителството.
С поправките се предвижда да се облекчи процедурата за утвърждаване на площадки за проектиране на трасета и промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.
Без промяна на предназначението на нивите ще могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, като тяхната застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях, е до 15 кв. м.
Няма да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране при промяна на предназначението, ако това е предвидено с общ устройствен план, както и за терени, отдадени на концесия с решение на Министерски съвет.
Няма да се утвърждават и подземни и надземни трасета за проектиране, когато при прокарването им не се засяга съществено земеделската земя и не се променя нейното предназначение.
Ако обаче възникнат въпроси за доизясняване, Комисията за земеделските земи ще има възможност да отложи промяната на предназначението на нивите за даден обект. Нормативно се регламентира и правомощието на Комисията да обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в случаите, определени с правилника към закона.
С цел уеднаквяване на реда за оспорване на решенията на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделски земи и за утвърждаване на площадки и/или трасета, те ще подлежат на оспорване пред Върховния административен съд.

 

За автора

Сродни публикации