Няма гаранции за качеството на биопродукцията, ако няма контрол » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Няма гаранции за качеството на биопродукцията, ако няма контрол

Акценти

  • Твърдението, че „средствата предназначени за подкрепа на биоземеделците са блокирани и не е ясно кога ще се изплатят“ са неверни

„Диалог с биопроизводителите винаги е имало, но основание за оставка няма.“

Според изискванията на европейското и националното законодателство Министерството на земеделието, храните и горите е Компетентният орган, който има за задача да провежда политика за поддържане високото качество на биологичните продукти. Именно той делегира отговорността за контрол на контролиращите лица. В тази връзка са и предприетите мерки за повишаване ефективността на работата им.

Кому и защо е нужен по-строг контрол?

Засилването на контрола е обусловено от необходимостта да се поддържа високото качество на храните и да се спазват изискванията на европейските регламенти, българското законодателство и изпълнението на препоръките на одитните мисии.

В съобщение МЗХГ изтъкнаха, че провеждат системна политика за защита и гарантиране на качеството на храните с акцент върху биологичните продукти. В края на 2015 г. беше извършен одит от органите на Европейската комисия. Тогава бяха открити и съществени слабости в целия контролен процес. Именно те събудиха подозрения относно ефективната работа на цялостната система на контрол.

Подобни доклади има изготвени както от одиторите на българската, така и от тези на европейската Сметна палата. По тази причина възникна и необходимостта от промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и в подзаконовата нормативна уредба. Чрез тях следва да се осигурят възможности за подобряване на контролните функции. Такива са делегирани на контролиращите лица. С цел подобряване именно на контрола, от МЗХГ предприемат по-строги мерки спрямо одобрените контролиращи лица.

Как се развива биологичното производство у нас?

Сериозен ръст е отчетен за биологичното земеделие през последните години. Данните на Европейската комисия сочат, че за периода от 2010 – 2016 г. площите в страната са се увеличи с 35%. Това поставя България на първо място за разглеждания период в целия ЕС. Според цифрите през 2014 г. площите с биологична продукция са били 74 350 хектара, а операторите 4 092. През 2017 г. биологичните стопанства са били вече с обща площ от 136 629 хектара, а операторите са достигнали 6 822. Най-много те са били през 2016 г., когато броят им е достигнал почти 7 300.

Контролиращите лица, които следят коректното изпълнение на стопанските дейности на операторите са 17 на брой. Всеки биологичен оператор е свободен сам да избере с кое контролиращо лице да сключи договор. От началото на 2019 г. едно от тях се е отказало. За други 5 срокът на разрешителното за дейност изтича. Те са подали искания за издаване на разрешителни за извършване на контролна дейност, като контролиращи лица.

В тази връзка заради съществени пропуски, установени в хода на процедурите, МЗХГ отказа да поднови разрешителните на две контролиращи лица. Това са „Кю сертификейшън“ и „Аустриа Био Гаранти“ България. Констатирани са сериозни пропуски в подадените искания. Прегледът на изискуемата документация и предложенията за вземане на решение за продължаване или отказ се извършва от междуведомствена консултативна комисия по биологично производство.

Какво се случи с „Кю сертификейшън „?

От МЗХГ съобщават, че на „Кю сертификейшън“ не е отнето разрешение, а е отказано издаване на временно разрешително за срок от 6 месеца предвид на окончателно неотстранени в законоустановените срокове непълноти и несъответствия в документацията, процедурите и др. При първоначално подадените документи несъответствията са били 175. Окончателно са установени 18 неотстранени такива. Сред тях са:

  • Не са приложени доказателства за определяне на минималния обхват на забранени и разрешени за използване вещества и продукти, които да бъдат изследвани.
  • Не е предоставена процедура за второ независимо изследване на пробите в референтна лаборатория, която да гарантира резултата от изследванията, съгласно Наредба № 5 от 2018 г.
  • В предоставената процедура не е разписан ред за допълнителни проверки, които да бъдат извършени предимно без предизвестие към проверяваните.
  • Проведени са интервюта със служителите на компанията. В резултат са констатирани непознаване на действащата нормативна уредба и пропуски по отношение на прилагането на контролната процедура. Установено е, че не вземат предвид оценката от риск анализа за конкретния оператор.

Дружеството има право да кандидатства за разрешително след 6 месеца. В случай, че разрешението на контролиращо лице бъде отнето, биологичните оператори имат право да сключат договор с друго контролиращо лице. Те могат да изберат някое от 14-те, обявени на сайта на министерството контролиращи лица. От МЗХГ подчертават, че не приемат  опитите за внушение, че това се прави в полза на конкретни лица.

Не са орязани средствата за биопроизводителите

От МЗХГ изтъкват още в съобщението си, че „средствата предназначени за подкрепа на биоземеделците са блокирани и не е ясно кога ще се изплатят“ са неверни.

Спекулация е също и твърдението, че плащанията за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци са редуцирани с 50% само за биологичните стопани. Първоначално изчисленията по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци са извършени за всички като конвенционално производство. Не е взет предвид биологичния статус на продуктите. Важно е да се подчертая, че вторият транш по обвързаното производство и плащането по Мярка 11 за биологични производители, се извършват след приключване на проверките за биологичен статус. Съгласно индикативен график те са предвидени за провеждане през месеците май и юни 2019 г. Същият механизъм е ползван и през предходните години.

През 2015 г. и през 2016 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ са одобрени и поети петгодишни ангажименти към над 4 000 биопроизводители. През 2016 г. е приключило одобрение, с което бюджетът по мярката (300 млн. лв. за програмния период) е надхвърлен с над 50 млн. лв. през 2017 г. По тази причина не могат да бъдат отворени нови приеми за финансиране на мярка 11. Паралелно с това са надхвърлени и индикаторите, заложени в програмата за брой производители и площи. Не е възможно да бъде извършено прехвърляне на бюджет от други мерки. По другите мерки на Програмата за развитие на селските райони интересът е много голям, а по една част от тях не са достигнати заложените индикатори.

Какви са промените в Наредба 5?

През последните месеци са проведени редица срещи с представители на бранша и контролиращите лица. На тях са обсъдени предложения за промени в Наредбата за биологично производство (Наредба № 5 от 2018 г.) Така на 4.04.2019 г.  благодарение на конструктивния диалог част от тях вече са отразени като предложения за изменения и допълнение на нормативния документ. Основните промени са свързани с разпоредбата за вземане на проби по член 36, ал. 5. Прието е предложението на бранша за вземане на една проба от култура или продукт след изтичане на преходния период. По този начин ще могат да се намалят разходите за лабораторни анализи, които правят българските биопроизводители.

Освен това в промените е предвидено при установяване на наличието на неразрешени вещества  разграничаване, когато това се дължи на странично замърсяване. Така ще може да се ограничи действието не на целия сертификат, а само на засегнатата партида или продукция. С тези действия няма да бъдат налагани санкции спрямо цялото стопанство. Паралелно с това ще се гарантира, че на пазара няма да се реализират като биологични  продукти, в които е налице замърсяване. Предвид обществения интерес и в защита на българските биопроизводители предвиденият срок за обществено обсъждане е  14 дни.

Каква е позицията на МЗХГ относно по-строгия контрол?

От МЗХГ застават твърдо зад позицията си, че засиленият контрол от тяхна страна и действията им при констатиране на слабости ще продължи, както за всички контролиращи лица, така и за операторите в система на контрол. По този начин ще може да се гарантира високото качество на българската биологична продукция.

В извънреден брифинг днес министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов каза, че „Диалог с биопроизводителите винаги е имало, но основание за оставка няма.“ Тя му беше поискана от тях, когато по-рано днес излязоха на протест пред министерството.

 

Сродни публикации